Zemřel velký přítel Telnice pan Jaroslav Janko - 23. července 2015

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že po dlouhém, aktivitou naplněném životě navždy odešel
náš milovaný tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc

pan

 J U D r.   I n g.   J A R O S L A V   J A N K O


Zemřel po krátké těžké nemoci dne 23. července 2015 ve věku 94 let


Poslední rozloučení se bude konat

v sobotu 1. srpna 2015 v 15 hodin

v obřadní síni na hřbitově v Újezdě u Brna


Újezd u Brna, Revoluční 456

 

dcera Jarmila Klímová s manželem
vnoučata Petr a Alena

jménem veškerého příbuzenstva

 

 Děkujeme za tichou vzpomínku.

 


Zemřela paní Marie Laštůvková - 16. května 2012

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, babička, sestra, švagrová, teta a tchyně

paní

 

M a r i e   L a š t ů v k o v á

 

Zemřela dne 16. května 2012 ve věku 69 let.

 

S drahou zesnulou se rozloučíme

v úterý 22. května 2012 v 16:00 hod.

v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov.

 

Telnice č. 6

manžel Pavel
dcera Irena s manželem
syn Rudolf
vnoučata Pavel, Jana, Martin, Rudolf

jménem veškerého příbuzenstva


Zemřel pan Vladimír Zeman - 6. prosince 2018

S tichou bolestí v srdci oznamujeme všem, kdo jste ho znali a měli rádi,
že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán

 

pan

V L A D I M Í R   Z E M A N

Zemřel tiše dne 6. prosince 2018 ve věku 76 let

 

S drahým zesnulým se rozloučíme
v pátek 14. prosince 2018 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po církevních obřadech
bude převezen do brněnského krematoria

 

Telnice, Brněnská č. 355

manželka
synové s rodinami
sestra s rodinou

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Anna Zezulová - 25. listopadu 2015

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,

že nás opustila naše drahá manželka, maminka, babička,

teta a tchyně

paní
 

A N N A  Z E Z U L O V Á


Zemřela po těžké nemoci dne 25. listopadu 2015 ve věku 68 let.

S naší drahou zesnulou jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu

 

Telnice, Draha č. 135

 

 

manžel Vladimír
dcera Vladimíra s manželem Liborem
dcera Hana s manželem Michalem
vnoučata Martin, Ondřej, David, Antonín, Václav

 

Děkujeme za tichou vzpomínku.


Zemřela paní Anna Pacíková

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila
naše drahá babička, prababička, švagrová, teta a tchýně

paní

 

Anna Pacíková

rozená Vlachová

 

Zemřela dne 1. září 2011 ve věku 90 let.

 

S drahou zesnulou se rozloučíme

ve čtvrtek 8. září 2011 ve 12:00 hodin

v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1.

 

Telnice, V Dědině 149

 

vnučka Dana s manželem
vnuk Ivoš s manželkou
pravnoučata Ivo a Kristýna

jménem veškerého příbuzenstva

 

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven u zastávky v Telnici, odjezd v 11:00 hodin.


Zemřela paní Marta Pešlová - 5. září 2015

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,

že nás opustila naše drahá maminka, babička, sestra, snacha, švagrová a teta

paní
 

M A R T A  P E Š L O V Á


Zemřela po těžké nemoci dne 5. září 2015 ve věku 55 let.

S drahou zesnulou se rozloučíme

v pátek 11. září 2015 v 16:00 hodin

v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté

bude převezena do brněnského krematoria.

 

Telnice č. 408

 

syn Martin
syn Petr s přítelkyní Petrou
vnoučata Lukášek a Nikolka

a celá zarmoucená rodina

Děkujeme za tichou vzpomínku.


Zemřel pan Josef Tulis - 28. února 2016

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým, že nás navždy opustil náš milovaný syn, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a kamarád 

pan 

J O S E F   T U L I S


Zemřel náhle dne 28. února 2016 ve věku 60 let.

Rozloučíme se s ním
v sobotu 5. března 2016 ve 14:00 hodin
v chrámu sv. Stanislava v Osikách.

Po smutečním obřadu bude uložen do  rodinného hrobu na místním hřbitově.

Zarmoucená  rodina


Zemřel pan Alois Hrdlička - 8. ledna 2012

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc a tchán

pan

A L O I S   H R D L I Č K A

Zemřel dne 8. ledna 2012 ve věku nedožitých 88 let.

 

S drahým zesnulým se rozloučíme

v pátek 13. ledna 2012 v 16:15 hod.

v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ul. 1

 

Telnice č. 233

 

syn Alois s rodinou,
dcera Zdeňka s rodinou,
dcera Jana s rodinou

jménem veškerého příbuzenstva

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven u školy v Telnici, odjezd v 15 hodin.


Zemřela paní Zdeňka Štefková - 6. ledna 2012

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá maminka, babička, sestra, švagrová, teta a přítelkyně

paní

Z d e ň k a   Š t e f k o v á

Zemřela po krátké těžké nemoci dne 6. ledna 2012 ve věku 48 let.

 

S drahou zesnulou se rozloučíme

ve čtvrtek 12. ledna 2012 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Telnici

a po zádušní mši svaté bude převezena

do brněnského krematoria.

 

Telnice č. 129

 

děti a celá zarmoucená rodina


Zemřel pan Rostislav Cupák - 7. srpna 2016

V zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý manžel, švagr a strýc

pan


R O S T I S L A V   C U P Á K
 

Zemřel po delší nemoci dne 7. srpna 2016 ve věku 54 let.

S drahým zesnulým se rozloučíme
v pátek 12. srpna 2016 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici
a po zádušní mši svaté bude převezen do brněnského krematoria.


Telnice, Růžová 195


manželka Lenka
a celá zarmoucená rodina.


Zemřela paní Irena Michlíčková

V tichém bolu s nadějí na opětovné setkání oznamujeme, že nás opustila  

paní

 

Irena Michlíčková

 

S drahou zesnulou se rozloučíme

dne 21. července 2012 ve 14:00 hod.

v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov.

 

 

Magdalena, dcera

Milan, partner

Marta, Bohumila, Emil, Alena
sourozenci s rodinami

Praha 5, Lamačova 35/914  152 00
 Telnice, K nádraží 306  664 59


Zemřela paní Anna Bělohoubková - 9. září 2016

Všem, kdož jste ji znali a měli rádi oznamujeme, že dne 9. září 2016
zemřela po krátké těžké nemoci ve věku nedožitých 78 let naše drahá
maminka, babička, sestra, švagrová,
teta a tchyně

paní

A N N A  B Ě L O H O U B K O V Á
rozená Jedličková

 

S drahou zesnulou se rozloučíme
v pátek 16. září 2016 ve 13:00 hodin
ve smuteční síni v Újezdě u Brna.

Telnice, Růžová č. 142
 

dcera Hana s Ladislavem
syn Miloslav s Vítězslavou
vnoučata Veronika, Eva, Lucie, Štěpán, Anna

Děkujeme za tichou vzpomínku.

 

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven u pohostinství U Laštůvků v Telnici,
odjezd ve 12:30 hodin


Zemřela paní Božena Fabinová - 6. září 2012

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,

že nás opustila naše drahá manželka, maminka, sestra, švagrová a teta

paní

 

BOŽENA FABINOVÁZemřela náhle dne 6. září 2012 ve věku 50 let.

S drahou zesnulou se rozloučíme

ve středu 12. září 2012 ve 16:00 hod.

v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté bude převezena do brněnského krematoria.Telnice, Za Sokolovnou č. 383

manžel Stanislav

děti Saša, Martina, Nikola

a celá zarmoucená rodina

 

Životopis paní Boženy Fabinové

Paní Božena Fabinová se narodila 15. června 1962 v Uherském Hradišti v rodině střelmistra a pracovnice v zemědělství.
V roce 1987 se provdala za svého budoucího manžela pana Stanislava Fabina a od té chvíle spolu bydleli v Telnici.
Jelikož jim nebylo dáno mít své vlastní děti, přijali k výchově Sašu, Martinu a Nikolku a spolu se jim oba stali opravdovými rodiči, kteří svým dětem předávali lásku a péči. Právě péči o rodinu a domov se paní Božena Fabinová věnovala nejvíce, nejdříve pracovala jako prodavačka, posléze pak zůstala kvůli dětem jako žena v domácnosti. Nemoc ji dostihla náhle a poslední dny svého života strávila v Nemocnici u sv. Anny, kde přes péči lékařů dne 6. září 2012 vydechla naposled.


Zemřel pan Jaromír Havránek - 17. října 2012

Se zármutkem oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý syn, bratr, švagr a strýc

pan

J A R O M Í R   H A V R Á N E K

Zemřel po krátké těžké nemoci ve středu 17. října 2012 ve věku nedožitých 64 let.

S naším drahým zesnulým se rozloučíme

ve středu 24. října 2012 v 15 hodin

ve smuteční síni v Kloboukách u Brna.

Jménem rodiny:
maminka
bratr František s rodinou
bratr Václav

Autobus pro účastníky smutečního rozloučení bude
přistaven ve 14.20 hodin u Orlovny v Moutnicích.


Zemřela paní Věra Hanáková - 2. listopadu 2012 - nejstarší občanka obce Telnice

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům, a známým,
že nás opustila naše milovaná maminka, sestra, švagrová, teta, babička a prababička

paní

 

V ě r a   H a n á k o v á

 

Zemřela v pátek 2. listopadu 2012 ve věku 94 let.

Na přání zesnulé jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu.

Děkujeme za tichou vzpomínku a projevy soustrasti.

 

 

664 47  Střelice, Vršovická 9
 


dcera Olga Michalcová s manželem
snacha Milada Hanáková s rodinou

jménem pozůstalých


Zemřela paní Jaroslava Müllerová - 8. listopadu 2012

S tichou bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,

že nás opustila naše drahá manželka, maminka, babička, prababička,

švagrová, teta a tchýně

paní

 

JAROSLAVA MÜLLEROVÁ

 

Zemřela po delší nemoci dne 8. listopadu 2012 ve věku 82 let

S drahou zesnulou se rozloučíme

v úterý 13. listopadu 2012 ve 14:00 hodin

v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov

 

Telnice č. 177

 

manžel Josef

syn Josef s rodinou

dcera Ilona s rodinou

jménem veškerého příbuzenstva


Zemřel pan Rudolf Kalenda - 19. dubna 2016

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc


pan

R U D O L F   K A L E N D A


Zemřel po těžké nemoci dne 19. dubna 2016 ve věku 80 let.

 

S drahým zesnulým se rozloučíme

v úterý 26. dubna 2016 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici.

Telnice č. 55

Zarmoucená rodina

 

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven u kapličky v Sokolnicích, odjezd v 15:30 hodin.

 


Zemřela paní Eliška Žáčková - 13. ledna 2013

S tichou bolestí v sdci oznamuje příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše milovaná maminka, babička, sestra, švagrová,
teta a tchýně

paní

ELIŠKA ŽÁČKOVÁ

Zemřela dne 13. ledna 2013 ve věku 59 let

S drahou zesnulou se rozloučíme

ve čtvrtek 17. ledna 2013 v 15:00 hodin

v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté bude převezena
do brněnského krematoria

Telnice, Růžová č. 404

dcery Markéta a Zdeňka s manželem
syn Ivo
vnoučata Michalka, Honzík a Mareček

a celá zarmoucená rodina

 


Zemřela paní Františka Divišová - 22. března 2016

S vírou ve vzkříšení a s nadějí na shledání oznamujeme,
že Pán života a smrti k sobě povolal naši milovanou maminku, babičku, prababičku, švagrovou a tetu

paní

 

F R A N T I Š K U   D I V I Š O V O U

Zemřela dne 22. března 2016 ve věku 84 let.

 

S drahou zesnulou se rozloučíme

v úterý 29. března 2016 v 15 hodin v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Telnici,

po zádušní mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov.

 

Na Vilách 202, Telnice

 

dcera Eva s rodinou
syn Antonín s rodinou
jménem veškerého příbuzenstva.

 

Děkujeme za tichou vzpomínku.

 

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven v Újezdě u Brna u fary ve 14:15 hodin,
v Sokolnicích u kapličky ve 14:30 hodin a na rozcestí u Komrsků ve 14:40 hodin.

 


Zemřel pan Zdeněk Sekanina - 23. března 2016

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, 
že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, švagr, strýc, tchán a kamarád

pan

 

ZDENĚK SEKANINA

Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 23. března 2016 ve věku 63 let.

S drahým  zesnulým se rozloučíme

v úterý 29. března 2016 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici

a po zádušní mši svaté bude převezen do brněnského krematoria.

Telnice, Palackého č.174

manželka Alena
syn Zdeněk s rodinou
syn Roman s rodinou
dcera Petra s rodinou 


Děkujeme za tichou vzpomínku

 


Zemřel pan Josef Valenta - 4. února 2016

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán

 

pan

J O S E F   V A L E N T A

Zemřel po delší nemoci dne 4. února 2016 ve věku 60 let

 

S drahým zesnulým se rozloučíme

ve středu 10. února 2016 v 15:00 hodin

ve smuteční síni v Újezdě u Brna

 

Telnice, Hliníky č. 319

manželka Enkhtsetseg
dcera Dagmar s rodinou
dcera Martina s rodinou
sestra Jiřina s rodinou

 

Děkujeme za tichou vzpomínku.

 

 


Zemřel pan Josef Šustr - 17. ledna 2016

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,

že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán 

 

pan


J O S E F    Š U S T R 

Zemřel po krátké těžké nemoci dne 17. ledna 2016 ve věku 79 let. 

 

Poslední rozloučení se konalo v tichosti 
v úzkém rodinném kruhu. 

Děkujeme za vaši vzpomínku. 

 

manželka  Libuše 
jménem celé rodiny


Zemřel pan Josef Valenta - 4. února 2016

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán

 

p a n

J O S E F   V A L E N T A

Zemřel po delší nemoci dne 4. února 2016 ve věku 60 let

 

S drahým zesnulým se rozloučíme

ve středu 10. února 2016 v 15:00 hodin

ve smuteční síni v Újezdě u Brna

 

Telnice, Hliníky č. 319

manželka Enkhtsetseg
dcera Dagmar s rodinou
dcera Martina s rodinou
sestra Jiřina s rodinou

 

Děkujeme za tichou vzpomínku.

 

 


Zemřel pan Alois Pešl - 17. února 2016

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,

že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc a tchán
 

pan


A L O I S  P E Š L

Zemřel po dlouhé nemoci dne 17. února 2016 ve věku 84 let. 

 

S drahým zesnulým se rozloučíme
v úterý 23. února 2016 ve 13:00 hodin
v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté
bude převezen do brněnského krematoria

Telnice, Nová č. 309

manželka Ludmila
dcera Eva s rodinou
vnoučata a pravnoučata

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan Jaroslav Hrdlička - 21. února 2016

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,

že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, švagr, strýc, tchán
a kamarád

pan


J A R O S L A V   H R D L I Č K A

Zemřel po těžké nemoci dne 21. února 2016 ve věku 81 let. 

 

S drahým zesnulým se rozloučíme
v pátek 26. února 2016 v 16:00 hodin
v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté
bude převezen do brněnského krematoria

Telnice, Za Sokolovnou č. 362

manželka Marta
dcera Jitka
syn Libor s rodinou

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Hedvika Sedláková - nejstarší občanka obce Telnice - 17. března 2016

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, švagrová a teta


paní

H E D V I K A   S E D L Á K O V Á

 

Zemřela tiše 17. března 2016 ve věku 93 let.

S drahou zesnulou se rozloučíme
ve středu 23. března 2016 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici
a po zádušní mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov.

 

Telnice, Za Sokolovnou č. 241

syn Zdeněk s rodinou
dcery Květoslava a Věra s rodinami
jménem veškerého příbuzenstva

 

Děkujeme za tichou vzpomínku.

 


Zemřela paní Věra Sklenářová - 16. ledna 2013

S bolestí v srdci sdělujeme všem příbuzným a přátelům, že ve věku 81 let,
po dlouhém utrpení, dotlouklo předobré srdce naší
drahé maminky, babičky a prababičky,

paní
 

V Ě R Y   S K L E N Á Ř O V É


Zemřela ve středu 16. ledna 2013.


S drahou zesnulou se rozloučíme
ve čtvrtek dne 24. ledna 2013 v 15:30 hod.
v obřadní síni brněnského krematoria na Jihlavské ul.


V Dědině 21, Telnice.


děti s rodinami
jménem celého příbuzenstva


Zemřela paní Jaroslava Sekaninová - 6. února 2013

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás
opustila naše milovaná maminka, babička, švagrová, teta a tchýně

paní
 

Jaroslava Sekaninová
rozená Pustinová


Zemřela dne 6. února 2013 ve věku nedožitých 82 let


S drahou zesnulou se rozloučíme

v úterý 12. února 2013 ve 12:00 hodin

v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ul. 1


Telnice č. 467


dcera Eva s rodinou

a celá zarmoucená rodina

 

Autobus pro smuteční hosty bude připraven na zastávce v Telnici, odjezd v 11:00 hodin


Zemřel pan Jan Hrozek - 19. července 2016

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a kamarád


pan

J A N   H R O Z E K

Telnický zahradník
 

Zemřel po těžké nemoci dne 19. července 2016 ve věku nedožitých 75 let.

S drahým zesnulým se rozloučíme
v úterý 26. července 2016 v 16:30 hodin
v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté
jej uložíme do rodinného hrobu.

 

Telnice č. 67

manželka Anna
dcera Ivona s rodinou
syn Libor s rodinou
bratr Jaroslav s rodinou

Děkujeme za tichou vzpomínku.


Zemřela paní Marta Mrkvicová - 10. prosince 2015

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá manželka, maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně

 

paní

M A R T A   M R K V I C O V Á

Zemřela dne 10. prosince 2015 ve věku 72 let

 

S drahou zesnulou se rozloučíme

ve čtvrtek 17. prosince 2015 ve 13:00 hodin

v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov.

 

Telnice, č. 259

manžel František
syn Michal
dcery Marta, Jana, Marie s rodinami

jménem veškerého příbuzenstva.

Děkujeme za tichou vzpomínku.

 

 


Zemřela paní Marie Režná - 21. března 2013

S tichou bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá maminka, babička,

prababička, švagrová a teta

paní

 

M A R I E   R E Ž N Á

 

Zemřela po těžké nemoci dne 21. března 2013 ve věku nedožitých 89 let


S drahou zesnulou se rozloučíme

v úterý 26. března 2013 v 15:00 hodin

v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici a po zádušní mši svaté
ji doprovodíme na místní hřbitov

 

Telnice, Nová č. 305

 

Antonie, Jarmila, Marie
dcery s rodinami

jménem veškerého příbuzenstva


Zemřela paní Marie Poláčková - 17. prosince 2016

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila
naše drahá manželka, maminka, dcera, sestra, snacha, sestřenice, švagrová, teta a kamarádka

 

paní

M A R I E   P O L Á Č K O V Á

Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 17. prosince 2016 ve věku 36 let


S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 22. prosince 2016 ve 13:00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici a po zádušní mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov

 

Telnice, U Mlýna č. 477

manžel Miroslav
dcera Adélka
rodiče Fialovi
rodiče Poláčkovi

a celá zarmoucená rodina

Děkujeme za tichou vzpomínku.


Zemřel pan Vlastimil Böhm - 7. června 2013

V hlubokém zármutku oznamujem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán

 

pan

V L A S T I M I L   B Ö H M

 

Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 7. června 2013 ve věku nedožitých 82 let.

 

S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 13. června 2013 v 15:30 hod.

v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ul. 1.

 

Telnice, Za Sokolovnou č. 272

manželka Stanislava
syn Vlastimil s manželkou
vnoučata Aleš a Kamila

jménem veškerého příbuzenstva

 

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven u zastávky v Telnici, odjezd ve 14:30 hod.


Zemřela paní Alena Palečková - 9. srpna 2013

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá družka, maminka, babička, tchyně a sestřenice

 

paní

 

A L E N A   P A L E Č K O V Á

 

Zemřela náhle dne 9. srpna 2013 ve věku 55 let.

 

S drahou zesnulou se rozloučíme

v sobotu 17. srpna 2013 ve 14 hodin

v chrámu Páně v Telnici a po církevním obřadu bude převezena do brněnského krematoria.

 

Telnice č. 278

 

druh Jan
dcera Alena s rodinou
syn Martin s rodinou
vnoučata Ondřej, Kateřina, Kristýna

jménem veškerého příbuzenstva.


Zemřela paní Svatava Potěšilová - 13. září 2013

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás
opustila naše drahá manželka, maminka, babička, dcera, sestra, švagrová, teta a tchyně

 

paní

 

S V A T A V A   P O T Ě Š I L O V Á

 

Zemřela po dlouhé nemoci dne 13. září 2013 ve věku 69 let.

 

S drahou zesnulou se rozloučíme

v pátek 20. září 2013 v 15:00 hodin

v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici a po zádušní mši svaté ji
doprovodíme na místní hřbitov

 

Telnice, Brněnská č. 221

 

manžel Petr
syn Aleš
dcera Svatava s rodinou
dcera Markéta s rodinou
syn David s rodinou
maminka

a celá zarmoucená rodina


Zemřel pan Miloslav Hrdlička - 30. září 2013

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil
náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr, strýc a tchán

 

pan

M I L O S L A V   H R D L I Č K A

Zemřel dne 30. září 2013 ve věku nedožitých 82 let.

 

S drahým zesnulým se rozloučíme
v sobotu 5. října 2013 ve 14:00 hod.
v chrámu páně v Telnici a po zádušní mši svaté
jej doprovodíme na místní hřbitov


Telnice, Draha č. 131
 

manželka Jarmila
dcera Jarmila s rodinou
synové Miloslav a Ladislav s rodinami
vnoučata a pravnoučata

jménem veškerého příbuzenstva

 

 


Zemřel pan Milan Krejčiřík - 7. října 2013

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil
náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán

 

pan

M I L A N   K R E J Č I Ř Í K
 

Zemřel po dlouhé nemoci dne 7. října 2013 ve věku nedožitých 66 let.

S drahým zesnulým se rozloučíme
v pátek 11. října 2013 v 15:00 hod.
v chrámu páně v Telnici a po zádušní mši svaté bude
převezen do brněnského krematoria


Telnice, Nová č. 375
 

manželka Marie
dcera Dana s rodinou
syn Milan s rodinou
bratři Jan a Miroslav s rodinou

jménem veškerého příbuzenstva

 

 


Zemřela paní Antonie Springinsfeldová - 27. října 2013

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila
naše drahá maminka, babička, tchyně, teta a kamarádka

paní

 

A N T O N I E   S P R I N G I N S F E L D O V Á

 

Zemřela dne 27. října 2013 ve věku 89 let.

S drahou zesnulou se rozloučíme

v pondělí 4. listopadu 2013 ve 14:00 hod.

v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ul. 1

 

Telnice, Draha č. 184

dcera Hana s rodinou
jménem veškerého příbuzenstva

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven u školy v Telnici, odjezd v 13:00 hod.


Zemřel pan Jaroslav Kubíček - 12. června 2016

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil
náš drahý manžel, tatínek, dědeček, strýc a tchán


pan

J A R O S L A V   K U B Í Č E K


Zemřel po krátké nemoci dne 12. června 2016 věku 85 let.


S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu.


Telnice, Hliníky č. 326


manželka Jarmila
synové Jiří a Jaroslav s rodinami


Děkujeme za tichou vzpomínku.


Zemřela paní Lea Stoklasová - 20. listopadu 2013

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila
naše drahá maminka, babička, švagrová, teta a tchyně

paní


L E A   S T O K L A S O V Á

 

Zemřela po nemoci dne 20. listopadu 2013 ve věku 69 let.

S drahou zesnulou se rozloučíme

v pátek 29. listopadu 2013 ve 13:30 hod.

v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté
 ji doprovodíme na místní hřbitov

 

Telnice, K Nádraží č. 293

dcera Ilona s manželem
syn Petr s manželkou
vnoučata Marek, Jeníček, Davídek,
Zuzanka, Bořek

jménem veškerého příbuzenstva

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Anna Chudáčková - 11. ledna 2014

S hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila
naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně

paní


ANNA CHUDÁČKOVÁ

 

Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 11. ledna 2014 ve věku nedožitých 85 let.

S drahou zesnulou se rozloučíme

v pátek 17. ledna 2014 ve 14:00 hod.

v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté
 ji doprovodíme na místní hřbitov

 

Telnice, č. 160

syn Jan s rodinou
 dcera Zdenka s rodinou


a celá zarmoucená rodina

 


Zemřel pan Antonín Galla - 23. ledna 2014

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán

 

pan

A N T O N Í N   G A L L A

 

Zemřel po krátké těžké nemoci dne 23. ledna 2014 ve věku 73 let.

S drahým zesnulým se rozloučíme

v sobotu 1. února 2014 ve 14:00 hodin

v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté
jej doprovodíme na místní hřbitov.

Telnice č. 348

manželka Marie
syn Petr s rodinou
syn Pavel s rodinou
dcera Věra s rodinou
sestra Marie s rodinou

jménem veškerého příbuzenstva.

 


Zemřela paní Marie Rudolecká - 28. ledna 2014

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila náše drahá tchyně, babička, prababička, sestra, švagrová a teta

 

paní

M A R I E   R U D O L E C K Á

 

Zemřela po náhle v úterý 28. ledna 2014 ve věku nedožitých 92 let.

S drahou zesnulou se rozloučíme

v pondělí 3. února 2014 ve 15:00 hodin

v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici


Telnicem, Draha č. 144


Jménem rodiny:

snacha Jarmila
vnučka Hana s rodinou
vnuk Josef s rodinou
vnuk Milan s rodinou
vnuk Libor s přítelkyní

 


Zemřela paní Květoslava Sadecká - 31. března 2014

V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila náše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, tchyně a teta

 

paní

Květoslava Sadecká

 

Zemřela dne 31. března 2014 ve věku nedožitých 74 let.

S drahou zesnulou se rozloučíme

v sobotu 5. dubna 2014 ve 13:00 hodin

v chrámu Páně v Telnici a po církevních obřadech
bude převezena do brněnského krematoria


Telnicem  č. 392


Jménem rodiny:

dcera Ivana s manželem
syn Milan
vnučka Blanka s rodinou
vnoučata Alena a Ivan

a celá zarmoucená rodina

Děkujeme za tichou vzpomínku
 

 


Zemřel pan Zdeněk Oujezdský - 21. dubna 2014

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a kamarád

 

pan

Z d e n ě k   O u j e z d s k ý

 

Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 21. dubna 2014 ve věku 75 let.

S drahým zesnulým se rozloučíme

ve čtvrtek 24. dubna 2014 v 15:00 hodin

v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté
bude převezen do brněnského krematoria


Telnicem  č. 288


Jménem rodiny:

manželka Květoslava
syn Zbyněk s rodinou
dcera Hana s rodinou
sestra Marie s rodinou

jménem veškerého příbuzenstva


 


Zemřel pan Alois Hrdlička - 27. dubna 2014

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, bratr, švagr a strýc

 

pan

A l o i s   H r d l i č k a

 

Zemřel dne 27. dubna 2014 ve věku 85 let.

S drahým zesnulým se rozloučíme

v sobotu 3. května 2014 ve 14:00 hodin

v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté
jej doprovodíme na místní hřbitov


Telnicem  č. 66


rodiny Hrdličkova a Králova
jménem veškerého příbuzenstva


Zemřela paní Františka Urbánková - 24. února 2015 (roz. Vykouřilová)

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička,
sestra, švagrová, teta a tchyně

 

paní

F R A N T I Š K A   U R B Á N K O V Á

roz. Vykouřilová

 

Zemřela dne 24. února 2015 ve věku nedožitých 90 let.

S drahou zesnulou se rozloučíme

v sobotu 28. února 2015 ve 14:00 hodin

v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté
ji doprovodíme na místních hřbitov.

 

Sokolnice, Niva č. 313

dcera Jaroslava s rodinou
syn Zdeněk s rodinou

jménem veškerého příbuzenstva

 

Děkujeme za tichou vzpomínku.

 


Zemřel pan Miloš Blaženka - 31. října 2014

S tichou bolestí v srdci oznamujem příbuzným, přátelům a známým
že nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán

 

pan

M I L O Š   B L A Ž E N K A

 

Zemřel po krátké těžké nemoci dne 31. října 2014 ve věku 74 let.

S drahým zesnulým se rozloučíme

v sobotu 8. listopadu 2014 ve 14:00 hodin

v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté bude převezen do brněnského krematoria.

 

Telnice č. 47

 

dcera Miluše s rodinou
jménem veškerého příbuzenstva

Děkujeme za tichou vzpomínku.


Zemřela paní Libuše Slezáková - 3. září 2014

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá maminka, babička, švagrová, teta a chyně

 

paní

L I B U Š E   S L E Z Á K O V Á

 

Zemřela po delší nemoci 3. září 2014 ve věku 78 let.

S drahou zesnulou se rozloučíme v pondělí 8. září 2014 v 15:00 hodin.

v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Telnici a po zádušní mši svaté
bude převezena do brněnského krematoria.

 

Telnice, Růžová 31.

 

syn Libor
syn Jaroslav s manželkou
vnoučata Veronika, Ivana, Jaroslav

jménem veškerého příbuzenstva

Děkujeme za tichou vzpomínku.


Zemřel Miroslav Hicl - 18. září 2014

S bolestí v srdci, ale s nadějí na shledání Vám oznamujeme,
že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, bratr, švagr a strýc

pan


M I R O S L A V   H I C L

 

Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 11. září 2014 ve věku 54 let.

 

Rozloučíme se s ním

ve čtvrtek 18. září 2014 ve 14 hodin

v chrámu Páně Zvěstování Panny Marie v Brně - Tuřanech.

Po zádušní mši svaté bude uložen do rodinného hrobu na místním hřbitově.

 

Brno-Chrlice, Zámecká 21

 

manželka Marie
dcera Veronika
dcera Miroslava s Martinem
dcera Marie s manželem Martinem
sestra Marie s manželem
rodiny Šustrova a Křížova

jménem veškerého příbuzenstva.

Autobus pro smuteční hosty odjíždí ve 13.30 hod. z parkoviště u Laštůvků.


Zemřela paní Zdeňka Vykouřilová - 16. listopadu 2014

S tichou bolestí v srdcích oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá manželka, švagrová a teta

paní
 

Z D E Ň K A    V Y K O U Ř I L O V Á


Zemřela dne 16. listopadu 2014 ve věku 86 let.

S drahou zesnulou se rozloučíme

v pátek 21. listopadu 2014 v 14:30 hodin v chrámu Páně v Telnici
a po zádušní mši svaté bude převezena do brněnského krematoria.

 

manžel František

Děkujeme za tichou vzpomínku.


Zemřel pan Pavel Laštůvka - 1. září 2016

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a druh


pan

P A V E L   L A Š T Ů V K A


Zemřel dne 1. září 2016 ve věku 77 let.

S drahým zesnulým se rozloučíme
ve středu 7. září 2016 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Telnici
a po zádušní mši svaté jej uložíme do rodinného hrobu.

Telnice č. 6
 

dcera Irena s rodinou
vnuci Martin a Rudolf
družka Marie

Děkujeme za tichou vzpomínku.


Zemřel pan Miloslav Bím - 22. prosince 2014

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý
manžel, tatínek, dědeček, švagr, strýc, tchán a kamarád


pan

M I L O S L A V   B Í M


Zemřel dne 22. prosince 2014 ve věku 73 let.

S drahým zesnulým se rozloučíme
v úterý 30. prosince 2014 v 11 hodin v chrámu Páně v Telnici
a po zádušní mši svaté bude převezen do brněnského krematoria.

 

Telnice č. 280

manželka Miloslava
syn Radek s manželkou
dcera Petra s manželem
vnoučata Veronika, Pavel, Lucie

 

Děkujeme za tichou vzpomínku.

 


Zemřela paní Zdenka Pustinová - 12. února 2015

Hluboce zarmouceni oznamujeme, že nás opustila naše drahá


paní

Z D E N K A   P U S T I N O V Á

učitelka v.v. v Sokolnicích.


Zemřela v 12. února 2015 ve věku 92 let.

 

S drahou zesnulou se rozloučíme

ve středu 18. února 2015 v 15:30 hodin
v kostele v Telnici a po zádušní mši svaté

bude převezena do brněnského krematoria.

 

Telnice 154

 

Marie, Anna, Lada, Nasťa
neteře s rodinami

Děkujeme za tichou vzpomínku.

 

 


Zemřel pan Karel Holčapek - 5. března 2015

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán

pan

K A R E L   H O L Č A P E K


Zemřel dne 5. března 2015 ve věku 73 let.

S drahým zesnulým se rozloučíme

ve čtvrtek 12. března 2015 v 15:00 hodin

v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté
jej doprovodíme na místních hřbitov.

 

Telnice, Masarykovo nám. č. 152

 

manželka Drahomíra
syn Karel s manželkou
dcera Martina s manželem

jménem veškerého příbuzenstva

 

 Děkujeme za tichou vzpomínku.

 


Zemřel pan Alois Slovák - 25. října 2016

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý

 

A L O I S   S L O V Á K


Zemřel náhle dne 25. října 2016 ve věku 71 let

S drahým zesnulým se rozloučíme

v pondělí 31. října 2016 ve 14:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna.

 

Telnice, Draha č. 92

synové Jiří, Libor, Aleš s rodinami
vnuk Filip

Děkujeme za tichou vzpomínku

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven u pohostinství v Telnici, odjezd ve 13.30 hodin
 


Zemřela paní Marie Konečná - 21. listopadu 2016

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, praprababička,
sestra, švagrová, teta a tchyně


paní

M A R I E   K O N E Č NÁ


Zemřela dne 21. listopadu 2016 ve věku 93 let

S drahou zesnulou se rozloučíme
v úterý 29. listopadu 2016 v 15:30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici
a po zádušní mši svaté bude převezena do brněnského krematoria

 

Telnice, Růžová č. 307

synové Oldřich a Vladimír s rodinami
dcera Eliška s rodinou

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan Karel Vykouřil - 24. prosince 2016

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc a tchán


pan

K A R E L   V Y K O U Ř I L

 

Zemřel po krátké nemoci dne 24. prosince 2016 ve věku 81 let.

S drahým zesnulým se rozloučíme
v úterý 3. ledna 2017 v 15:30 hodin v chrámu Páně v Telnici
a poté bude převezen do brněnského krematoria.


Telnice č. 271

manželka Marie
dcera Dana s manželem
vnoučata Zuzana a Martin
pravnučka Klárinka

jménem veškerého příbuzenstva


Autobus pro smuteční hosty bude přistaven u městského úřadu v Újezdě u Brna,
odjezd v 15:00 hodin se zastávkami u nádraží ČD a u kapličky v Sokolnicích
 


Zemřela paní Miluška Mrkvicová - 1. ledna 2018

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila
naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, teta a tchyně

paní


M I L U Š K A   M R K V I C O V Á

Zemřela dne 1. ledna 2018 ve věku 88 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
v pondělí 8. ledna 2018 ve 14 hodin
ve smuteční síni v Újezdě u Brna

dcera Mila s manželem
syn Jan s manželkou
sestra Věra Křížová s rodinou
vnoučata Ivana, Radim, Katka, Luboš
pravnoučata Honzík, Anička, Matyáš, Tobiáš, Nellinka

Děkujeme za tichou vzpomínku

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven u mateřské školky v Telnici,
odjezd ve 13:30 hodin

 


Zemřel pan Pavel Šustr - 4. ledna 2017

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý bratr, strýc a švagr


pan

P A V E L   Š U S T R

 

Zemřel tiše dne 4. ledna 2017 ve věku nedožitých 71 let

S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý dne 10. ledna 2017 ve 13:30 hodin
v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Telnici

a po zádušní mši svaté jej doprovodíme na místní hřbitov


Telnice, Růžová č. 147


sourozenci Václav, Anna, Jan, Cyrila a Ladislav s rodinami

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan František Brumla - 8. ledna 2017

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý bratr, švagr, strýc a kamarád
 

pan

F R A N T I Š E K   B R U M L A


Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 8. ledna 2017 ve věku 59 let


S drahým zesnulým se rozloučíme
v sobotu 14. ledna 2017 ve 13:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici
a po zádušní mši svaté jej doprovodíme na místní hřbitov


Telnice č. 390

sestry Blanka a Dana s rodinami
a celá zarmoucená rodina


Děkumeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Ludmila Kubíčková - 12. ledna 2017

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, tchyně a teta


paní

L U D M I L A   K U B Í Č K O V Á

Zemřela po dlouhé nemoci dne 12. ledna 2017 ve věku 87 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
ve středu 18. ledna 2017 v 15:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici
a po zádušní mši svaté bude převezena do brněnského krematoria


Telnice č. 204

dcera Ludmila s rodinou
syn Zdeněk s rodinou


Děkujeme za tichou vzpomínku

 


Zemřela paní Marie Hrdličková - 30. května 2017

Se zármutkem oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá


paní

M A R I E   H R D L I Č K O V Á

Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 30. května 2017 ve věku nedožitých 81 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
v pátek 2. června 2017 v 16:00 hodin
v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté
bude převezena do brněnského krematoria


Telnice, Růžová č. 43

 

Celá zarmoucená rodina


Děkujeme za tichou vzpomínku

 


Zemřel pan Jaroslav Konečný - 1. srpna 2017

Všem, kdo jste znali "Bagra" a měli ho rádi oznamujeme, že dne 1. srpna 2017
zemřel ve věku 72 let náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr, zeť,
strýc a kamarád


pan

J A R O S L A V    K O N E Č N Ý

S drahým zesnulým se rozloučíme
ve středu 9. srpna 2017 v 16:00 hodin
ve smuteční síni v Újezdě u Brna.
 

Újezd u Brna, Sušilova č. 86


dcery Simona a Petra s rodinami

Jménem veškerého příbuzenstva

 


Zemřel pan Jiří Večeřa - 10. srpna 2017

Oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý manžel, syn, bratr,
švagr, strýc a kamarád


pan

J I Ř Í    V E Č E Ř A

Zemřel dne 10. srpna 2017 ve věku 52 let.

 

S drahým zesnulým se rozloučíme
ve středu 16. srpna 2017 v 16:00 hodin
v chrámu Páně v Telnici a po církevních obřadech bude převezen do brněnského krematoria.
 

Telnice, Nová č. 339


manželka Zdeňka

maminka

bratr Petr s rodinou

 

Děkujeme za tichou vzpomínku.

 


Zemřel telnický rodák pan Jaroslav Chudáček - 11. srpna 2017

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý syn, tatínek, dědeček, bratr, švagr,
strýc a tchán


pan

J A R O S L A V   C H U D Á Č E K

Zemřel po krátké těžké nemoci dne 11. srpna 2017 ve věku nedožitých 55 let.

 

S drahým zesnulým se rozloučíme
ve čtvrtek 17. srpna 2017 v 15:00 hodin
v chrámu Páně v Telnici a po církevních obřadech
jej doprovodíme na místní hřbitov.
 

rodiče
bratr s rodinou

Jménem veškerého příbuzenstva

 

Děkujeme za tichou vzpomínku.


Zemřel pan Bohumil Klanica - 12. září 2017

Všem, kdo jste ho znali a měli rádi oznamujeme, že dne 12. září 2017
zemřel ve věku 87 let náš drahý manžel, tatínek, dědeček, tchán,
švagr a strýc

pan

B O H U M I L   K L A N I C A

 

S drahým zesnulým se rozloučíme
v úterý 19. září 2017 v 15:00 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna a po zádušní mši svaté
jej doprovodíme na místní hřbitov
 

Újezd u Brna, Školní č. 202

manželka
syn s rodinou
dcera s rodinou

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan Bartoloměj Sekanina ze Sokolnic - 6. října 2017

Všem, kdo jste ho znali a měli rádi oznamujeme, že dne 6. října 2017
zemřel ve věku 96 let náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček

pan

B A R T O L O M Ě J   S E K A N I N A

 

S drahým zesnulým se rozloučíme
v úterý 10. října 2017 v 16:00 hodin
v zámecké kapli v Sokolnicích a po církevních obřadech
bude převezen do brněnského krematoria
 

Sokolnice č. 9

Eva, Pavel, Tereza

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Zdeňka Praxová - 20. října 2017

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně

 

paní

Z D E Ň K A   P R A X O V Á

Zemřela dne 20. října 2017 ve věku 88 let

 

S drahou zesnulou se rozloučíme
ve středu 25. října 2017 v 14:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici
a po zádušní mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov

Telnice, Růžová č. 105

 

děti Marie, Miloslava, Zdeněk s rodinami

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan Jaroslav Mrkvica - 8. října 2017

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý bratr a strýc

pan

J A R O S L A V   M R K V I C A

Zemřel dne 8. října 2017 ve věku 63 let

 

Zádušní mše svatá bude sloužena za zesnulého
v úterý 7. listopadu 2017 v 15:00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici

 

Telnice, V Dědině č. 25

 

bratr František
neteře Marta, Jana a Marie s rodinami
synovec Michal

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Anna Dvořáková - 11. listopadu 2017 (telnická rodačka)

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá teta a švagrová

 

paní

A N N A   D V O Ř Á K O V Á
r o z e n á   V e č e ř o v á


Zemřela po krátké nemoci dne 11. listopadu 2017 ve věku 85 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
ve čtvrtek 16. listopadu 2017 ve 14:30 hod. v chrámu Páně v Telnici
a po církevních obřadech bude převezena do brněnského krematoriaBrno

synovec Petr s rodinou
a celá zarmoucená rodina

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Františka Klanicová - 1. prosince 2017

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně

 

paní

F R A N T I Š K A   K L A N I C O V Á

Zemřela po krátké nemoci dne 1. prosince 2017 ve věku 87 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
v pátek 8. prosince 2017 ve 13:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté
ji doprovodíme na místní hřbitov


Telnice, Draha č. 137


dcera Jana s rodinou
syn Jaroslav s rodinou


Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan Roman Čermák - 13. listopadu 2017

Všem, kdo jste ho znali a měli rádi, oznamujeme, že dne 13. listopadu 2017
zemřel náhle ve věku 50 let náš drahý tatínek, syn, bratr, švagr, strýc a kamarád


pan

R O M A N   Č E R M Á K


S drahým zesnulým se rozloučíme
v úterý 21. listopadu 2017 v 15:30 hodin
v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská 1

 

Telnice, Hliníky č. 341

 

synové Roman a David
rodiče
a celá zarmoucená rodina


Děkujeme za tichou vzpomínku


Autobus pro smuteční hosty bude přistaven u Obecního úřadu v Moutnicích,
odjezd ve 14:00 hodin se zastávkou v Telnici u školy


Zemřel pan Milan Zabloudil - 25. února 2018

V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, bratr, bratranec a strýc,


pan

M I L A N   Z A B L O U D I L


Zemřel nečekaně v neděli 25. února 2018 ve věku 59 let


S naším drahým zesnulým se rozloučíme
v úterý 6. března 2018 ve 14:15 hodin
v obřadní síni brněnského krematoria města Brna, Jihlavská ul.

Telnice, Draha 184


Jménem rodiny:
manželka Hana
dcera Pavla


Autobus pro účastníky smutečního rozloučení bude přistaven
ve 13:45 hodin na autobusové zastávce v Rychmanově a u Městského úřadu
v Újezdě u Brna a ve 14 hodin na autobusové zastávce u Laštůvků v Telnici.


Zemřela paní Ludmila Pešlová - 14. března 2018

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička,
sestra, teta a tchyně

 

paní

L U D M I L A   P E Š L O V Á

Zemřela tiše dne 14. března 2018 ve věku 81 let

 

S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 22. března 2018 ve 14:30 hodin
v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov

 

Telnice, č. 309

dcera Eva s manželem
vnukové Antonín a Pavel
vnuk Petr s manželkou Petrou
vnuk Martin
pravnoučata Lukášek a Nikolka

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan Karel Čech - 13. března 2018

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr a strýc

 

pan

K A R E L   Č E C H

Zemřel náhle po těžké nemoci dne 13. března 2018 ve věku 69 let

 

S naším drahým zesnulým se rozloučíme
v úterý 20. března 2018 ve 12.00 hodin
v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice

 

manželka Olga

jménem veškerého příbuzenstva


Zemřela paní Drahomíra Radvanová - 21. března 2018

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá manželka, maminka, dcera, babička, sestra, švagrová, teta a tchyně

paní

 

D R A H O M Í R A   R A D V A N O V Á

Zemřela po dlouhé nemoci dne 21. března 2018 ve věku 65 let

 

S naší maminkou se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu, bez účasti veřejnosti

ve středu 28. března 2018

 

Telnice, Palackého č. 376

manžel František
maminka
dcera Helena s rodinou
dcera Dana s rodinou

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Josefa Rožnovská - 31. března 2018 (telnická rodačka)

S vírou ve vzkříšení a s nadějí na shledání oznamujeme, že Pán života a smrti
povolal k sobě naši maminku, babičku, prababičku, sestru, tchyni, švagrovou a tetu


paní

J O S E F U   R O Ž N O V S K O U
rozenou Laštůvkovou


Zemřela posílena sv. svátostmi a odevzdána
do vůle Boží dne 31. března 2018 ve věku 75 let

S naší maminkou se rozloučíme
v sobotu 7. dubna 2018 ve 13:00 hodin v chrámu Páně v Újezdě u Brna
a po zádušní mši svaté bude její tělo uloženo
do rodinného hrobu, kde bude očekávat slávu vzkříšení

 

Jménem rodiny
synové Jan, Lubomír a Miroslav s rodinami


Újezd u Brna, Revoluční č. 508

Autobus p. Aloise Hrdličky pro smuteční hosty bude odjíždět z parkoviště U Laštůvků v 12:20 hod.


Zemřel pan Josef Fiala - 10. dubna 2018

Zarmouceni oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil
náš drahý manžel, tatínek, dědeček, strýc, švagr a tchán

 

pan

J O S E F   F I A L A

Zemřel po těžké nemoci dne 10. dubna 2018 ve věku 74 let

 

S drahým zesnulým se rozloučíme
ve středu 18. dubna 2018 v 15:00 hodin
v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté ho doprovodíme na místní hřbitov

 

Telnice, V Dědině 63

 

manželka Marie
dcera Magdalena s manželem
dcera Olga s druhem
zeť Miroslav
vnoučata Kristýna, Jan, Filip a Adélka

jménem veškerého příbuzenstva

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan Vladimír Cenek - 26. dubna 2018

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček,
švagr, strýc, tchán a kamarád


pan

V L A D I M Í R   C E N E K

Zemřel po krátké nemoci dne 26. dubna 2018 ve věku 72 let

 

S drahým zesnulým se rozloučíme
ve čtvrtek 3. května 2018 ve 14:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna

 

Telnice, Brněnská č. 180

 

manželka Zdenka
dcery Sylva, Vladimíra, Miroslava s rodinami
syn Roman s manželkou

a celá zarmoucená rodina

 

Děkujeme za tichou vzpomínku

 

Autobus se smutečními hosty odjíždí ve 13:30 hod. z parkoviště u Laštůvků


Zemřela paní Oldřiška Netolická - 10. května 2018

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra,
švagrová, teta a tchyně

 

paní

O L D Ř I Š K A   N E T O L I C K Á

Zemřela tiše dne 10. května 2018 ve věku 90 let

 

S drahou zesnulou se rozloučíme

ve čtvrtek 17. května 2018 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Telnici
a po zádušní mši svaté bude převezena do brněnského krematoria

 

Telnice, Mlýn č. 334

syn Jiří s rodinou

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan Jan Roblík - 11. června 2018

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán


pan

J A N   R O B L Í K

 

Zemřel náhle 11. června 2018 ve věku nedožitých 71 let

S drahým zesnulým se rozloučíme
ve čtvrtek 21. června 2018 v 16:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna
a po smutečních obřadech ho doprovodíme na místní hřbitov

 

Telnice, K Nádraží č. 277

 

manželka Miluše
dcera Jana s rodinou
syn Milan s rodinou
vnoučata David, Andrea, Tadeáš a Ondra
a celá zarmoucená rodina

Děkujeme za tichou vzpomínku

 

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven u Výletového - odjezd v 15:20 hodin,
v Telnici u Laštůvků - odjezd v 15:30 hodin, v Sokolnicích u kapličky - odjezd v 15:40 hodin


Zemřela paní Anna Kandráčová - 9. září 2018

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, teta, švagrová a tchyně


paní

A N N A   K A N D R Á Č O V Á

Zemřela po krátké nemoci dne 9. září 2018 ve věku nedožitých 86 let

 

S drahou zesnulou se rozloučíme
v pátek 14. září 2018 v 15:00 hodin v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Telnici
a po zádušní mši svaté bude převezena do brněnského krematoria


Telnice, Hliníky č. 320


dcera Eva s rodinou
vnoučata Martin, Zdeněk, Kateřina a Jan
pravnoučata Matyáš, Jirka, Julie a Antonín

jménem veškerého příbuzenstva

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Jarmila Šnóblová - 31. října 2018

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše milovaná manželka, maminka, dcera,
babička, sestra, teta, švagrová a tchyně


p a n í

J A R M I L A   Š N Ó B L O V Á

Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 26. října 2018 ve věku 63 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
ve středu 31. října 2018 v 15:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna


Telnice, Růžová č. 54

manžel František
maminka Marie
syn František s přítelkyní Lenkou
dcera Marie s rodinou
rodina Šnóblova a Mrkvicova

jménem veškerého příbuzenstva


Děkujeme za tichou vzpomínku


Autobus pro smuteční hosty bude připraven u pohostinství U Laštůvků v Telnici,
odjezd ve 14:30 hodin


Zemřel pan Jan Jeniš - 5. ledna 2019

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil
náš milovaný tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a kamarád


p a n

J A N   J E N I Š

Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 5. ledna 2019 ve věku nedožitých 69 let
 

S drahým zesnulým se rozloučíme
v sobotu 12. ledna 2019 v 11:00 hodin v chrámu Páně v Telnici
a po zádušní mši svaté ho doprovodíme na místní hřbitov


Telnice č. 176

dcera Andrea s rodinou
dcera Romana s rodinou
sestry s rodinami
jménem veškerého příbuzenstva


Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Marie Dudková - 5. ledna 2019

S bolestí v srdcích oznamujeme všem přátelům a známým, že zlaté srdce plné lásky a dobroty dotlouklo.
Navždy nám odešla naše drahá maminka, sestra, švagrová, teta, babička a prababička,


paní

M A R I E   D U D K O V Á

Zemřela tiše v sobotu dne 5. ledna 2019 ve věku 88 let.


S naší drahou zesnulou se rozloučíme
v sobotu 12. ledna 2019 v 11:00 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská 1.

Zádušní mše svatá bude sloužena dne 15. ledna 2019 v 18:00 hodin
v kostele svatého Jana Křtitele v Telnici.

 

V Telnici dne 7. ledna 2019


Jménem příbuzenstva:

Karel Dudek, syn s rodinou
Marie Polcerová, dcera s rodinou
Miloslava Hančarová, sestra s rodinou
Zdena Kolátorová, sestra s rodinou
Bohumila Zemanová, švagrová s rodinou


Zemřela paní Marie Nesvatbová - 9. ledna 2019

S tichou bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, teta, švagrová a tchyně

 

p a n í

M A R I E   N E S V A T B O V Á

Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 9. ledna 2019 ve věku nedožitých 84 let

 

S drahou zesnulou se rozloučíme
ve čtvrtek 17. ledna 2019 ve 14:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna

 

Telnice, Palackého č. 143

syn Oldřich s rodinou
syn Pavel s rodinou
dcera Marie s rodinou

jménem veškerého příbuzenstva

 

Děkujeme za tichou vzpomínku

 


Zemřela paní Marie Šustrová - 25. ledna 2019

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička, prababička, teta, švagrová a sestřenice


p a n í

M A R I E   Š U S T R O V Á

Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 25. ledna 2019 ve věku 71 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
ve čtvrtek 31. ledna 2019 ve 13:00 hodin
v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Telnici a po zádušní mši svaté

bude převezena do brněnského krematoria

 

Telnice, U Rybníka č. 50


manžel Jaroslav
dcera Jaroslava s rodinou
syn Radek s rodinou
syn Kamil s rodinou
vnoučata a pravnoučata
a celá zarmoucená rodina

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Marie Kubátová - 19. března 2019

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, teta, švagrová a tchyně

 

p a n í

M A R I E   K U B Á T O V Á

Zemřela po krátké nemoci dne 19. března 2019 ve věku 84 let

 

S drahou zesnulou se rozloučíme
v sobotu 23. března 2019 ve 13:00 hodin v chrámu Páně v Telnici
a po zádušní mši svaté bude převezena do brněnského krematoria

 

Telnice, Za Sokolovnou č. 358

dcera Marie s rodinou
dcera Irena s rodinou

jménem veškerého příbuzenstva


Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan Jan Halamka - 21. března 2019

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý
manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán


p a n

J A N   H A L A M K A

Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 21. března 2019 ve věku 83 let


S drahým zesnulým se rozloučíme
ve středu 27. března 2019 v 15:30 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna

 

Telnice, Draha č. 85

 

manželka Božena
syn Radek s manželkou
syn Vladimír
vnuk Radek

jménem veškerého příbuzenstva

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Autobus pro smuteční hosty bude přistaven v Telnici u pohostinství U Laštůvků, odjezd v 15:00 hodin

 


Zemřela paní Eliška Ondráčková - 22. března 2019

V zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila
naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, teta, švagrová a kamarádka

 

p a n í

E L I Š K A   O N D R Á Č K O V Á

Zemřela náhle dne 22. března 2019 ve věku 72 let

 

S drahou zemřelou se rozloučíme
ve čtvrtek 28. března 2019 v 15:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna

 

Telnice, Růžová č. 307

 

Zarmoucená rodina

 

Děkujeme za tichou vzpomínku

 

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven v Telnici u Pohostinství U Laštůvků, odjezd ve 14:30 hodin


Zemřel pan Rastislav Matula - 13. dubna 2019

S hlubokým žalem a bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že náš milovaný

 

I N G .   R A S T I S L A V   M A T U L A

zemřel nečekaně a bez rozloučení dne 13. dubna 2019 ve věku nedožitých 34 let.

 

Poslední rozloučení s drahým zesnulým bude
ve středu 24. dubna 2019 ve 14:00 hodin v obřadní síni města Holešova.

 

Navždy zůstaneš v našich srdcích!

 

Zarmoucená rodina


Zemřel pan Blahomil Klein - 26. dubna 2019 (bývalý dlouholetý telnický občan)

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil
náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček, švagr a strýc

 

p a n

B L A H O M I L   K L E I N


Zemřel dne 26. dubna 2019 ve věku 93 let

 

Rozloučíme se s ním
v úterý 7. května 2019 v 15 hodin v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Telnici

 

dcera Věra s manželem
vnuci Roman, Lukáš a Tomáš s rodinami
vnučka Martina s rodinou

 

Jménem všech příbuzných


Zemřel pan Vladimír Zezula - 8. května 2019

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš milovaný tatínek, dědeček, bratr, strýc, tchán a kamarád


p a n

V L A D I M Í R   Z E Z U L A

Zemřel po těžké nemoci 8. května 2019 ve věku 73 let


S naším drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu


Telnice, Draha č. 135


dcera Vladimíra s manželem Liborem
dcera Hana s manželem Michalem
vnoučata Martin, Ondřej, David, Antonín, Václav

 

jménem veškerého příbuzenstva

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Jiřina Slováčková - 10. května 2019

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná
maminka, babička, prababička, sestra, teta, švagrová a tchyně


p a n í

J I Ř I N A   S L O V Á Č K O V Á

Zemřela tiše dne 10. května 2019 ve věku 96 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
ve středu 15. května 2019 ve 13:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna

 

Telnice, Růžová č. 126

 

syn Jan s rodinou
syn Ladislav s rodinou
vnoučata, pravnoučata
a celá zarmoucená rodina

Děkujeme za tichou vzpomínku

 

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven u pohostinství U Laštůvků, odjezd ve 12:30 hodin
 


Zemřel pan Alois Pelánek - 30. května 2019

S tichou bolestí v srdci příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a kamarád
 

p a n

A L O I S   P E L Á N E K

Zemřel dne 30. května 2019 ve věku 85 let
 

S drahým zesnulým se rozloučíme
ve čtvrtek 6. června 2019 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Telnici
a pozádušní mši svaté bude převezen do brněnského krematoria

 

Telnice, Palackého č. 159
 

manželka Marie
dcera Milada s rodinou
syn Vladislav s rodinou
syn Libor

jménem veškerého příbuzenstva

 

Děkujeme za tichou vzpomínku.


Zemřel pan Jakub Fretich - 18. července 2019

Všem, kdo jste ho znali a měli rádi oznamujeme, že svůj boj o život prohrál dne 18. července 2019

 

p a n

J A K U B   F R E T I C H

Opustil nás ve věku 51 let

 

Poslední rozloučení bude
v úterý 23. července 2019 v 16:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna

 

Telnice

manželka Ivana
syn Petr, Marička, Stelinka a Petruška
syn Michal s Luckou

Děkujeme za tichou vzpomínku

 

 


Zemřel pan Miroslav Knol - 17. srpna 2019

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, syn, bratr, švagr, strýc a kamarád
 

p a n

M I R O S L A V   K N O L

Zemřel náhle dne 17. srpna 2019 ve věku 55 let


S drahým zesnulým se rozloučíme
v pátek 23. srpna 2019 v 15:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna


Telnice, Za Sokolovnou č. 424

manželka Jitka
synové Miroslav a Ivo
rodiče Milada a Miroslav
sestra Hana s rodinou

a celá zarmoucená rodina

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Autobus pro smuteční hosty bude přistaven v Telnici u Pohostinství U Laštůvků, odjezd ve 14:30 hodin


Zemřela paní Libuše Šustrová - 1. listopadu 2019

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra, švagrová a teta

 

p a n í

L I B U Š E   Š U S T R O V Á

Zemřela po těžké nemoci dne 1. listopadu 2019 ve věku 80 let


Rozloučení se bude konat v úzkém rodinném kruhu


Děkumeme za Vaši vzpomínku

 

Telnice, Draha 134

 

synové Petr a Pavel s rodinami
sestra Marie s rodinou

jménem veškerého příbuzenstva


Zemřel pan Ladislav Kořalník - 25. září 2019

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, strýc a kamarád
 

p a n

L A D I S L A V    K O Ř A L N Í K


Zemřel dne 25. září 2019 ve věku 91 let

 

S drahým zesnulým se rozloučíme

ve středu 2. října 2019 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici
a po zádušní mši svaté bude uložen do rodinného hrobu na místním hřbitově


Telnice, Palackého č. 310
 

dcera Eva
vnučka Iva s manželem
vnučka Luďka s manželem
pravnoučata Vašíček, Natálka, Honzíček, Luděnka
sestra Anna s rodinou

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan Josef Klíč - 29. září 2019

S tichou bolestí v srdci oznamujeme, příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, syn, bratr, švagr a kamarád
 

p a n

J O S E F   K L Í Č


Zemřel náhle dne 29. září 2019 ve věku nedožitých 61 let


S drahým zesnulým se rozloučíme
ve čtvrtek 3. října 2019 ve 14:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna


Telnice, Za Sokolovnou č. 413


manželka Renata
maminka
syn Jakub s přítelkyní Pavlou
syn Jan s přítelkyní Hedvikou

a celá zarmoucená rodina


Děkujeme za tichou vzpomínku


Autobus pro smuteční hosty bude přistaven v Telnici u pohostinství U Laštůvků, odjezd ve 13:30 hodin


Zemřela paní Marie Sekaninová - 3. listopadu 2019

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše drahá manželka, maminka, babička, sestra, teta, švagrová a tchyně


p a n í

M A R I E   S E K A N I N O V Á

Zemřela náhle dne 3. listopadu 2019 ve věku 68 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 15:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna

 

Telnice, Za Sokolovnou č. 359

 

manžel Jiří
dcera Lenka s rodinou
syn Pavel s rodinou
vnoučata Lucie, Jan, Pavel, Petra

a celá zarmoucená rodina

 

Děkujeme za tichou vzpomínku

 

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven u pohostinství U Laštůvků v Telnici, odjezd ve 14:30 hodin


Zemřela paní Pavlína Koláčková - 6. listopadu 2019

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, teta a tchyně

 

p a n í

P A V L Í N A   K O L Á Č K O V Á

Zemřela dne 6. listopadu 2019 ve věku 89 let

 

S drahou zesnulou se rozloučíme
ve čtvrtek 14. listopadu 2019 ve 13:00 hodin v chrámu Páně v Telnici
a po zádušní mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov

 

Telnice

 

syn Bohuslav s rodinou
syn Pavel s rodinou
dcera Alena s rodinou

jménem veškerého příbuzenstva

 

Děkujeme za tichou vzpomínku
 


Zemřel pan Oldřich Vymazal st. - 9. listopadu 2019

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, bratr, švagr a strýc

 

p a n

O L D Ř I C H   V Y M A Z A L

Zemřel tiše dne 9. listopadu 2019 ve věku 88 let

 

S drahým zesnulým se rozloučíme
v pátek 15. listopadu 2019 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici
a po zádušní mši bude převezen do brněnského krematoria

 

Telnice, V Dědině 332

 

manželka Jarmila
dcera Jarmila s rodinou
syn Oldřich s rodinou
vnoučata a pravnoučata

a celá zarmoucená rodina

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Helena Pešlová - 10. prosince 2019

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička, prababička, sestra, švagrová a teta
 

p a n í

H E L E N A   P E Š L O V Á

Zemřela dne 10. prosince 2019 ve věku nedožitých 84 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
v pátek 13. prosince 2019 v 11.00 hodin
v kostele svatého Jana Křtitele, Masarykovo náměstí, Telnice

 

syn Luboš s rodinou
dcera Dagmar s rodinou
dcera Edita s rodinou

Jménem veškerého příbuzenstva


Zemřel pan Lubomír Vágner - 20. prosince 2019

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a kamarád


p a n

L U B O M Í R   V Á G N E R

Odešel tiše v rodinném kruhu dne 20. prosince 2019 ve věku 75 let


S drahým zesnulým se rozloučíme
v pátek 27. prosince 2019 ve 14:00 hodin v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Telnici
a po zádušní mši svaté bude převezen do brněnského krematoria


Telnice, Brněnská č. 346

 

manželka Jana
dcera Ivana s rodinou
dcera Jana s rodinou

a celá zarmoucená rodina

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Zdeňka Oujezdská - 22. dubna 2020

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná
maminka, babička, prababička, teta, švagrová a tchyně


p a n í

Z D E Ň K A   O U J E Z D S K Á


Zemřela tiše dne 22. dubna 2020 ve věku 86 letS drahou zesnulou se rozloučíme
v úzkém rodinném kruhu v sobotu 25. dubna 2020 ve 14:00 hodin v chrámu Páně v Telnici
a po zádušní mši svaté bude převezena do brněnského krematoria

 

Telnice, Brněnská 227

 

dcera Milena s manželem
vnoučata Milena, Michal, Martina, Mirek
pravnoučata Vítek, Petra, Matěj, Patrik, Petr, Vojta a Karolínka
a celá zarmoucená rodina

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan František Vykouřil - 22. dubna 2020

Všem, kdo jste ho znali a měli rádi oznamujeme, že
dne 22. dubna 2020 zemřel tiše ve věku 92 let
náš drahý bratr, švagr, strýc a kamarád


p a n

F R A N T I Š E K   V Y K O U Ř I L


S drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu

 

Telnice

 

sestra Anna s rodinou
sestra Jarka s rodinou
synovec Zdeněk s rodinou
rodina Ondráčkova a Konečná

jménem veškerého příbuzenstva

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Anežka Hrazdirová - 6. března 2020

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše milovaná
 

p a n í

A N E Ž K A   H R A Z D I R O V Á

Zemřela dne 6. března 2020 ve věku 92 let

 

S drahou zesnulou se rozloučíme
ve čtvrtek 12. března 2020 v 15:00 hodin v zámecké kapli v Sokolnicích
a po zádušní mši svaté bude převezena do brněnského krematoria

 

Telnice, Na Vilách č. 200
 

Věra Mášová s rodinou

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan Miroslav Knol st. - 16. dubna 2020

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc a tchán


p a n

M I R O S L A V   K N O L


Zemřel tiše dne 16. dubna 2020 ve věku 87 let

 

S drahým zesnulým se rozloučíme
v úterý 21. dubna 2020 ve 14:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna

 

Telnice, Brněnská č. 218

 

manželka Milada
dcera Hana
snacha Jitka
vnoučata Miroslav, Ivo, Hana, Lenka
pravnoučata Zdeněček, Lukášek, Hanička, Lenička, Petřík

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Jiřina Večeřová - 24. dubna 2020

Všem, kdo jste ji znali a měli rádi, oznamujeme, že dne 24. dubna 2020 zemřela tiše ve věku 88 let naše milovaná
maminka, babička, prababička, teta a tchyně


p a n í

J I Ř I N A   V E Č E Ř O V Á


S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu
v pátek 1. května 2020 ve 14:00 hodin v chrámu Páně v Telnici
a po zádušní mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov

 

Telnice, Nová č. 339

 

syn Petr s manželkou
vnoučata Petr a Lucie
pravnuci Adam, Filip, David
snacha Zdena

a celá zarmoucená rodina

 

Děkujeme za tichou vzpomínku
 


Zemřela paní Marie Jochmanová - 11. června 2020

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila
naše milovaná maminka, babička, prababička, teta, švagrová a tchyně

 

p a n í

M A R I E   J O C H M A N O V Á

Zemřela tiše dne 11. června 2020 ve věku 93 let

 

S drahou zesnulou se rozloučíme
ve středu 17. června 2020 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici
a po zádušní mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov

 

Telnice, Za Sokolovnou č. 387

 

synové Karel a Mirek s rodinami
jménem veškerého příbuzenstva

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan Václav Demek - 13. června 2020

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, zeť, tchán a kamarád


p a n

V Á C L A V   D E M E K

Zemřel po krátké těžké nemoci dne 13. června 2020 ve věku nedožitých 71 let


S drahým zesnulým se rozloučíme
v pátek 19. června 2020 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté
bude převezen do brněnského krematoria

 

Telnice, Palackého č. 284

 

manželka Marie
syn Richard s manželkou
syn Jakub s manželkou
dcera Kristýna s manželem
syn Adam
vnoučata Kubík, Natálka, Jolanka, Justýnka, Tobík, Nelinka a Eliška

 

jménem veškerého příbuzenstva

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Mgr. Jiřina Teterová - 16. července 2020 (dlouholetá oblíbená učitelka ZŠ Sokolnice)

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše milovaná


p a n í

M g r .   J I Ř I N A   T E T E R O V Á


Zemřela po těžké nemoci dne 16. července 2020 ve věku nedožitých 57 let

 

Na přání zesnulé jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu

 

Telnice, Na Vilách č. 192

 

Zarmoucená rodina

 

Děkujeme za tichou vzpomínku
 


Zemřel pan Rudolf Laštůvka - 29. srpna 2020

S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc, tchán a kamarád
 

p a n

R U D O L F   L A Š T Ů V K A
 

Zemřel 29. srpna 2020 ve věku 87 let


S drahým zesnulým se rozloučíme
ve čtvrtek 3. září 2020 v 15:30 hodin v chrámu Páně v Telnici
a po zádušní mši svaté ho doprovodíme na místní hřbitov


Telnice, Masarykovo nám. 347


manželka Františka
syn Pavel s rodinou
syn Petr s rodinou
dcera Jitka s rodinou


Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan Alois Masař - 16. října 2020 (telnický rodák)

V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš milovaný syn, bratr s strýc

 

p a n

A L O I S   M A S A Ř
 

Zemřel dne 16. října 2020 ve věku 67 let


Poslední rozloučení se bude konat

v pátek 23. října 2020 v 10.15 hodin

v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice

 


maminka Marie

bratr Jaroslav

neteřesynovci s rodinami

jménem veškerého příbuzenstva


Zemřela paní Anna Svobodová - 26. září 2020

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, praprababička, sestra, teta a tchyně

 

p a n í

A N N A   S V O B O D O V Á
roz. Cupáková

Zemřela dne 26. září 2020 ve věku 89 let

S drahou zesnulou se rozloučíme
ve čtvrtek 1. října 2020 v 15:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna

 

Telnice, V Dědině 76


dcera a syn s rodinami
jménem veškerého příbuzenstva


Děkujeme za tichou vzpomínku


Autobus pro smuteční hosty bude přistaven na zastávce u Laštůvků. Odjezd v 14:30 hodin


Zemřela paní Marie Schwoiserová - 24. října 2020

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše drahá sestra, teta a švagrová,


p a n í

M A R I E   S C H W O I S E R O V Á

Zemřela v sobotu 24. října 2020 ve věku 82 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
v úterý dne 3. listopadu 2020 v 9:30 hodin
v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ul.


rodiny Peškova a Drabantova

jménem veškerého příbuzenstva


Zemřel pan Jan Chudáček - 4. listopadu 2020

Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr a strýc


p a n

J A N   C H U D Á Č E K

Zemřel ve středu 4. listopadu 2020 ve věku 66 let


Poslední rozloučení s drahým zesnulým se bude konat v úzkém rodinném kruhu

 

Manželka Vlasta
dcera Jana s rodinou
syn Petr s rodinou

jménem veškerého příbuzenstva


Zemřel pan Antonín Stejskal - 30. listopadu 2020

Se zármutkem oznamujeme, že nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a kamarád

 

p a n

A N T O N Í N   S T E J S K A L

Zemřel dne 30. listopadu 2020 ve věku 91 let

 

S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu
v sobotu 5. prosince 2020 ve 13:00 hodin v chrámu Páně v Telnici
a po zádušní mši svaté ho doprovodíme na místní hřbitov

 

Telnice 308

manželka Jaroslava
dcery Marie, Hana, Leona s rodinami
vnoučata a pravnoučata

celá zarmoucená rodina

 

Děkujeme za tichou vzpomínku

 


Zemřel pan Jindřich Hrdlička - 16. prosince 2020

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr a strýc,
 

p a n

J I N D Ř I C H   H R D L I Č K A 


Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve středu dne 16. prosince 2020 ve věku 76 let

 

S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu
v úterý dne 22. prosince 2020 ve 14:00 hodin
ve smuteční síni CONCORDIA v Rajhradě, Tovární 27.


manželka Ludmila
syn Miroslav s rodinou
dcera Jana s rodinou
vnoučata a pravnoučata

jménem veškerého příbuzenstva


Zemřela paní Zdenka Hrdličková - 3. dubna 2021

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka, babička,
prababička, tchyně, sestřenice, švagrová, teta a kamarádka


p a n í

Z D E N K A   H R D L I Č K O V Á

Zemřela po dlouhé těžké nemoci v sobotu 3. dubna 2021 ve věku nedožitých 83 let

 

S drahou zesnulou se rozloučíme
v úterý dne 13. dubna 2021 ve 14:00 HODIN v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Telnici.
Po zádušní mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov.

 

Telnice, Nová 296

 

manžel Ladislav
syn Ladislav s rodinou
dcera Jana s rodinou
vnoučata a pravnoučata

 

děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Marie Vykouřilová - 11. března 2021

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila
naše drahá maminka, tchyně, babička, prababička, sestra, švagrová, sestřenice, kmotřenka a teta


p a n í

M A R I E   V Y K O U Ř I L O V Á

Zemřela 11. března 2021 ve věku 83 let

 

S naší drahou zesnulou se rozloučíme v rodinném kruhu
v úterý 16. března 2021 v 11 hodin ve smuteční obřadní síni v Kloboukách u Brna

 

Telnice, V Dědině 26

 

Jménem zarmoucené rodiny
dcera Dana s manželem
vnučka Zuzana s rodinou
vnuk Martin s rodinou


Zemřela paní Květoslava Tichá - 28. září 2021

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila
naše draha maminka, babička, prababička a tchyně


p a n í

K V Ě T O S L A V A   T I C H Á

Zemřela tiše v úterý dne 28. září 2021 ve věku 93 let

 

S drahou zesnulou se rozloučíme
ve čtvrtek 7. října 2021 ve 13:00 hodin ve smuteční obřadní síni v Újezdě u Brna

 

syn Bohuslav s rodinou
dcera Libuše s rodinou
zeť František s rodinou
jménem veškerého příbuzenstva

 


Zemřel pan Ondrej Trnavský - 9. října 2021

S tichou bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, strýc, tchán a kamarád

 

p a n

O N D R E J   T R N A V S K Ý

Zemřel náhle v sobotu dne 9. října 2021 ve věku nedožitých 84 let

 

S drahým zesnulým se rozloučíme
ve čtvrtek 14. října 2021 v 16:00 hodin ve smuteční obřadní síni v Újezdě u Brna

 

Telnice 18

 

manželka Emilie
syn Pavel s rodinou
dcera Zuzana s rodinou
syn Ondřej s rodinou

Děkujeme za tichou vzpomínku

 

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven v 15:30 hodin u Pohostinství u Laštůvků


Zemřela paní Emilie Trnavská - 18. října 2021

S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, prababička, teta, tchyně a kamarádka


p a n í

E M I L I E   T R N A V S K Á

Zemřela náhle v pondělí 18. října 2021 ve věku 86 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
v pátek 22. října 2021 ve 14:30 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna

 

Telnice 18

 

syn Pavel s rodinou
dcera Zuzana s rodinou
syn Ondřej s rodinou

Děkujeme za tichou vzpomínku

 

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven ve 14:00 hodin u Pohostinství u Laštůvků


Zemřela paní Jaroslava Stejskalová - 19. listopadu 2021

S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička,
prababička, teta, tchýně a švagrová,


p a n í

J A R O S L A V A   S T E J S K A L O VÁ

Zemřela tiše dne 19. litopadu 2021 ve věku 91 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
v pátek dne 26. listopadu 2021 ve 14:00 hodin
v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Telnici

Po zádušní mši svaté bude uložena na místním hřbitově

 

dcery Marie, Hana a Leona s rodinami
jménem veškerého příbuzenstva


Zemřela paní Marie Mrkvicová - 7. února 2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše drahá maminka,
babička, prababička a tchyně,


p a n í

M A R I E   M R K V I C O V Á

Zemřela 7. února 2022 ve věku 94 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
ve čtvrtek 17. února 2022 v 11 hodin ve smuteční obřadní síni v Újezdě u Brna

 

Telnice č. 317

 

syn Karel
zeť František s rodinou
vnoučata a pravnoučata

jménem veškerého příbuzenstva
 

 


Zemřela paní Marie Blažková - 6. března 2022

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, že nás opustila naše drahá a milovaná
dcera, manželka, maminka, tchyně, babička, sestra, švagrová a teta,
 

p a n í

M A R I E   B L A Ž K O V Á


Zemřela náhle v neděli 6. března 2022 ve věku 64 let


S naší drahou zesnulou se rozloučíme
v sobotu 12. března 2022 ve 14 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici
Po mši svaté ji uložíme do rodinného hrobu

 

Telnice, V Dědině 73

 

Jménem rodiny:
manžel
děti Petr a Miroslava, Karel, Václav s rodinami
maminka
bratr s rodinou


Zemřela paní Jarmila Vymazalová - 18. března 2022

S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, prababička,
tchyně, švagrová a teta,


p a n í

J A R M I L A   V Y M A Z A L O V Á

Zemřela po krátké nemoci 18. března 2022 ve věku 86 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
v pátek 25. března 2022 v 15:00 hod. v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Telnici.
Po zádušní mši svaté bude převezena ke zpopelnění

 

Telnice, V Dědině 332

 

dcera Jarmila s rodinou
syn Oldřich s rodinou
vnoučata a pravnoučata
a celá zarmoucená rodina

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan Ľubomír Regentík - 21. dubna 2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustil náš milovaný tatínek, manžel, dědeček, strýc a kamarád,

 

p a n

Ľ U B O M Í R   R E G E N T Í K

Zemřel ve čtvrtek 21. dubna 2022 ve věku 68 let

 

S drahým zesnulým se rozloučíme
ve středu 27. dubna 2022 v 15:30 hodin v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Telnici

Po zádušní mši svaté bude převezen ke zpopelnění

 

Zarmoucená rodina

Děkujeme za vzpomínku


Zemřela paní Marie Pelánková - 30. dubna 2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, prababička,
teta a tchyně


p a n í

M A R I E   P E L Á N K O V Á

Zemřela 30. dubna 2022 ve věku 87 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
v pátek 6. května 2022 v 15:00 hodin v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Telnici.
Po zádušní mši svaté bude převezena ke zpopelnění

 

Telnice, Palackého č. 159

 

dcera Milada s rodinou
syn Vladislav s rodinou
syn Libor

jménem veškerého příbuzenstva

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Jaromíra Jenišová - 30. června 2022

S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustila
naše drahá a milovaná manželka, maminka, babička, tchyně a sesta
 

p a n í

J A R O M Í R A   J E N I Š O V Á

Odešla v tichosti dne 30. června 2022 ve věku 92 let

 

Poslední rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu

 

manžel František
děti Jaromír a Karel
s rodinami

jménem veškerého příbuzenstva

 


Zemřela paní Miluše Ledvinová - 21. srpna 2022

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše drahá a milovaná
maminka, babička, prababička, tchýně, teta a kamarádka
 

p a n í

M I L U Š E   L E D V I N O V Á


Zemřela tiše dne 21. srpna 2022
v požehnaném věku 93 let

 

Poslední rozloučení se na přání zesnulé konalo v úzkém rodinném kruhu


dcera Miluše s manželem Františkem
vnoučata Martina, Erik, Ivo
pravnuk Richard


Zemřela paní Jana Otřísalová - 22. září 2022

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička,
prababička, sestra, teta, švagrová a tchyně
 

p a n í

J A N A   O T Ř Í S A L O V Á

Zemřela v tichosti 22. září 2022 ve věku nedožitých 88 let
 

S naší milovanou se rozloučíme
v pátek 30. září 2022 ve 13:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna
Po zádušní mši svaté bude převezena ke zpopelnění


K Nádraží 224, Telnice


syn Jiří s manželkou Květou
syn Ivan s rodinou
vnoučata Nikola, Veronika, Petra, Tomáš, Kateřina, Jiří a Monika
pravnoučata
sestra Alena s rodinou
bratr Jiří s rodinou


Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřel pan Ladislav Budík - 8. října 2022

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, bratr, švagr, strýc a kamarád


p a n

L A D I S L A V   B U D Í K

Opustil náš po dlouhé těžké nemoci dne 4. října 2022 ve věku 66 let


S drahým zesnulým se rozloučíme
v sobotu 8. října 2022 v 11:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici

 

manželka Jana
synové Jiří a Jan
sestra Božena s rodinou
sestra Alena s rodinou

jménem veškerého příbuzenstva

 

Děkujeme za tichou vzpomínku
 


Zemřel pan Milan Horákovský - telnický rodák

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým
smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný
manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc,
 

p a n

M I L A N   H O R Á K O V S K Ý

Zemřel náhle ve věku 68 let


S drahým zesnulým se rozloučíme
ve středu dne 12. října 2022 v 15:30 hodin ve smuteční síni CONCORDIA v Rajhradě, Tovární 27

 

Polní 1389, Pohořelice

 

manželka Dagmar
syn Lukáš s partnerkou
vnuk Tomášek

jménem veškerého příbuzenstva


Zemřela paní Věra Ryšavá - 14. října 2022

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, sestra, teta, švagrová, tchyně a kamarádka


p a n í

V Ě R A   R Y Š A V Á

Zemřela náhle v tichosti dne 14. října 2022 ve věku 85 let


S drahou zesnulou se rozloučíme
ve čtvrtek 20. října ve 14:30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici
Po zádušní mši svaté bude převezena ke zpopelnění

 

V Dědině 11, Telnice

 

syn Jan s manželkou
dcera Hana s manželem
vnuci Lukáš a Michal

jménem veškerého příbuzenstva

 

Děkujeme za tichou vzpomínku


Zemřela paní Marie Konečná - 3. května 2022

S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička,
švagrová a teta,


p a n í

M A R I E   K O N E Č N Á

Zemřela v úterý 3. května 2022 ve věku 88 let


Rozloučíme se s ní
ve čtvrtek 12. května 2022 ve 13:15 hodin
v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská 1

 

dcera Irena
vnuk Radek s rodinou
vnuk Marek s rodinou

 

 

Brno, Bieblova 20


Zemřela paní Drahomíra Vykouřilová - 27. října 2022

S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička,
prababička, teta, švagrová a kamarádka,


p a n í

D R A H O M Í R A   V Y K O U Ř I L O V Á

Zemřela v úterý 27.  října 2022 ve věku 88 let


S naší drahou zesnulou se rozloučíme
ve čtvrtek 3. listopadu 2022 ve 15 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici

 

dcera Renata
vnuk Jan
vnuk Jakub s manželkou Pavlou
pravnuk Kubíček

jménem veškerého příbuzenstva

Děkujeme za tichou vzpomínku

 

 

 


Zemřela paní Anna Amalie Dudová - 23. listopadu 2022 (telnická rodačka)

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše drahá sestra, teta, švagrová, tchyně a kamarádka


p a n í

A N N A   A M A L I E   D U D O V Á

 

zesnula po krátké nemoci v úterý dne 23. listopadu ve věku 83 let


Rozloučíme se s ní

ve čtvrtek 1. prosince 2022 ve 12:30 hodin

v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1

 

Jménem rodiny
bratr Miroslav s rodinou

 

 

621 00 Brno, Turistická 18


Zemřela paní Marie Bímová - 1. prosince 2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, prababička, teta, švagrová a tchyně


p a n í

 

M A R I E   B Í M O V Á

 

zemřela tiše dne 1. prosince 2022 ve věku 79 let


S naší drahou zesnulou se rozloučíme

VE ČTVRTEK 8. PROSINCE 2022 VE 12:00 HODIN

v obřadní smuteční síni v Újezdě u Brna

 

syn Jiří s rodinou
dcera Zděňka s rodinou

jménem veškerého příbuzenstva

 

Děkujeme za tichou vzpomínku

 


Zemřel pan Oldřich JIRGALA - 23. prosince 2022

S bvolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán a strýc

 

p a n

O L D Ř I C H   J I R G A L A

 

Zemřel dne 23. prosince 2022 ve věku nedožitých 90 let

 

Na přání zemřelého jsme se rozloučili v tichosti bez smutečního obřadu.

Děkujeme za vaši vzpomínku.

 

Telnice, U Rybníka 270

 

manželka Anna
syn Miroslav s rodinou
zeť Jiří s rodinou
vnoučata a pravnoučata

 

jménem veškerého příbuzenstva
 

eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023