Poplatek za užívání veřejného prostranství


s účinností od 1. 1. 2024

Poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2023. 

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb, za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb, za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje, za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje, za umístění reklamních zařízení, umístění stavebních zařízení, za umístění skládek, za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce, za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí.
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).[1]

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb.....10 Kč,
  2. za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb…..……..........10 Kč,
  3. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje...10 Kč,
  4. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje .....................10 Kč,
  5. za umístění reklamních zařízení nad 1 m2 .............................................10 Kč,
  6. za umístění stavebních zařízení ................................................................10 Kč,
  7. za umístění skládek ......................................................................................0,30 Kč,
  8. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ............................10 Kč
 2. Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
  1. za umístění zařízení cirkusů ............................................................2 500 Kč/týden,
  2. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí.......2 500 Kč/týden,
  3. za umístění reklamních zařízení do 1 m2 .........................................200 Kč/měsíc.

Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve stanovené výši je splatný:
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  2. při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dnů nebo delší nejpozději do 5 dnů od2ukončení užívání veřejného prostranství.
 2. Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 5 dnů od konce každého poplatkového období.
 • Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Způsoby placení poplatku

 • na pokladně OÚ,
 • přes účet
  číslo účtu: 5821641/0100,
  variabilní symbol: dle sdělení OÚ
  zpráva pro příjemce: druh poplatku, částky a jména, za které je poplatek odváděn

Osvobození

 1. Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely[2].

 1. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. užívání obcí Telnice,
  2. užívání přspěvkovými organizemi zřízené obcí Telnice,
  3. užívání veřejného prostranství občanskými sdruženími se sídlem v obci Telnice,
  4. užívání veřejného prostranství zájmovými spolky pro děti a mládež se sídlem v obci Telnice.

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen podat nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Ohlašovací povinnost je podrobně řešena v čl. 4 OZV č. 3/2023.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Plné znění vyhlášky:

OZV č. 0/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve sbírce právních předpisů

[1] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

Přílohy:

 

eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023