Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 03/2019. 

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[1]
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).[2]

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,
  2. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje…..……...10 Kč,
  3. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje...............................10    Kč,
  4. za umístění stavebních zařízení ....................................................................10 Kč,
  5. za umístění reklamních zařízení nad 1 m2 ....................................................10 Kč,
  6. za umístění skládek .......................................................................................10    Kč,
  7. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ....................................10     Kč.
 2. Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
  1. za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí ..................................................................................................2 500     Kč/týden,
  2. za umístění reklamních zařízení do 1 m2 .......................................200   Kč/rok.

Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve stanovené výši je splatný:
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  2. při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství. 
 1. Poplatek stanovený paušální částkou je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
 2. Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Způsoby placení poplatku

 • na pokladně OÚ,
 • přes účet
  číslo účtu: 5821641/0100,
  variabilní symbol: dle sdělení OÚ
  zpráva pro příjemce: druh poplatku, částky a jména, za které je poplatek odváděn

Osvobození

 1. Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely[3].

 1. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. Obec Telnice za zvláštní užívání veřejného prostranství vymezené v čl.5 odst.1, 2,
  2. poplatníci užívající části veřejného prostranství, kteří mají na ni uzavřenou s Obcí Telnice platnou nájemní smlouvu

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 den, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Ohlašovací povinnost je podrobně řešena v čl. 4 OZV č. 03/2019.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 2. Včas nezaplacené nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 

Plné znění vyhlášky:

OZV č. 03/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

[1] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[3]8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

 

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Telnice