Poplatek za domovní odpad


Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
s účinností od 1. 1. 2024

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Telnice č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatník

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.

[1]§ 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku


Sazba poplatku pro poplatníka činí 500,- Kč.

Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.
Dílčím obdobím je kalendářní měsíc.

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku – dle čl. 5 odst. 1 této vyhlášky.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 3. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.

 

Úhrady poplatků můžete provádět:

1. Bezhotovostním příkazem (preferovaná varianta – děkujeme za pochopení)

• číslo účtu: 5821641/0100,
• variabilní symbol: číslo popisné,
• zpráva pro příjemce: druh poplatku, částky a jména, za které je poplatek odváděn.

2. Platební kartou či hotově na Poště Partner v budově OÚ v Telnice

V případě nejasností můžete zavolat do kanceláře obecního úřadu Telnice na tel. č. 544 224 410.

 

Osvobození dle čl. 6 výše uvedené vyhlášky

1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

 1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
 5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která

 1. je narozená v příslušném kalendářním roce, ve kterém ji vzniká poplatková povinnost,
 2. je fyzickou osobou dle čl. 2 odst. 1 písmeno a) vyhlášky, která se prokazatelně zdržuje mimo území České republiky po celý příslušný kalendářní rok,
 3. má místo pobytu v sídle ohlašovny (Telnice, Růžová 243) a jejíž pobyt není znám.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.


Plné znění platné vyhlášky:

OZV č. 01/2023 ve sbírce právních předpisů

 

Přílohy:

 

 

eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023