Poplatek ze psů


s účinností od 1. 1. 2024

Poplatek ze psů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2023. 

Poplatník a předmět poplatku

  1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).
  2.  Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za prvního psa      ..... 200 Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ....300 Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ………50 Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ..100 Kč

Splatnost poplatku

  1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
  2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Úhrady poplatků můžete provádět:

1. Bezhotovostním příkazem (preferovaná varianta – děkujeme za pochopení)

číslo účtu: 5821641/0100,
variabilní symbol: číslo popisné,
zpráva pro příjemce: druh poplatku, částky a jména, za které je poplatek odváděn.

2. Platební kartou či hotově na Poště Partner v budově OÚ v Telnice

V případě nejasností můžete zavolat do kanceláře obecního úřadu Telnice na tel. č. 544 224 410.

Osvobození

  1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích).
  2. Od poplatku se dále osvobozují osoby, které si převzaly psa z psího útulku v příslušném kalendářním roce, ve kterém jim dle této vyhlášky vzniká poplatková povinnost, a to na poplatku za psa z psího útulku.

 

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Pokud ohlášený údaj rozhodný pro osvobození stále trvá, není povinen jej poplatník pro další kalendářní rok znovu ohlásit.

Ohlašovací povinnost je podrobně řešena v OZV č. 2/2023.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Plné znění vyhlášky:

OZV č. 2/2023, o místním poplatku ze psů ve sbírce právních předpisů

 

Přílohy:
 

 

eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023