přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele

Hlášení rozhlasu:

Řeznictví a uzenářství D – MASO Blažovice - Řeznictví a uzenářství D – MASO Blažovice bude prodávat v Telnici každý čtvrtek v 10.30 hod. na obvyklém prodejním místě čerstvé kuřecí, vepřové a hovězí maso, tradiční uzeniny, uzená masa a speciality.     Pojízdná prodejna JATKA Borkovany - Pojízdná prodejna JATKA Borkovany bude prodávat každou středu od 8.30 do 9.15 hodin na parkovišti U Laštůvků čerstvé vepřové, hovězí a kuřecí maso včetně výborných uzenin.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Aktuálně - úvodní strana > Splatnost druhé splátky poplatku za domovní odpad >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

registrace
zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Splatnost druhé splátky poplatku za domovní odpad

Žádáme občany, aby pro platbu místních poplatků za popelnice a za psi využili bezhotovostní platební styk ve prospěch účtu: 5821641/0100. Pro řádné zaúčtování Vaší platby prosím věnujte zvýšenou pozornost zadávání variabilního symbolu platby a uvedení zprávy pro příjemce. Více informací níže. Případné dotazy a nejasnosti zodpovíme telefonicky - v úřední hodiny – tel. č. 544 224 410.

Od středy 5. února 2020 na Poště Partner Telnice byl zahájen výběr poplatků za domovní odpad. Můžete jej uhradit kterýkoliv úřední den Po, St, Čt od 8 do 18:00 hod. Výše poplatku je: 400 Kč/os. Nenechávejte úhradu tohoto poplatku na poslední chvíli. Současně se vybírají nájmy za obecní pozemky. Více informací získáte zde:

Zastupitelstvo obce na svém 13. zasedání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále poplatek za komunální odpad), kterou byla stanovena sazba poplatku 400 Kč/osobu za kalendářní rok. Sazba se tedy pro rok 2020 nemění. Poplatek na rok 2020 je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března 2020. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 1 000 Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti první částky do 31. března a druhé splátky do 30. června příslušného kalendářního roku. Poplatníkem je nejen fyzická osoba, která je v přihlášena v naší obci, ale např. i fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům, ve kterém není přihlášena k pobytu žádná osoba. Výše uvedená vyhláška řeší i osvobození od poplatku, např. dětí narozených v příslušném kalendářním roce; občanů, kteří písemně doloží skutečnost, že žijí v sociálních zařízeních typu domov pro seniory či domov pro postižené děti mimo k. ú. Telnice u Brna.

Poplatníci mají dle zákona o místních poplatcích a daňového řádu povinnost ohlásit obecnímu úřadu vznik své poplatkové povinnosti včetně např. daňového identifikátoru, což je rodné číslo; jakékoliv změny údajů již dříve nahlášených a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy skutečnosti nastaly a dále při uplatnění osvobození doložit nárok na osvobození. Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit nejpozději ve lhůtě splatnosti poplatku dle čl. 6 této vyhlášky. V případě, že toto osvobození v termínu není prokázáno, nelze jej později uplatnit! Toto je od loňského roku skutečnost nová a stanoví ji přímo zákon o místních poplatcích.

Zastupitelstvo obce na svém 13. zasedání v návaznosti na novelu zákona o poplatcích schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Telnice č. 01/2019, o místním poplatku ze psů stanovilo základní sazbu poplatku za prvního psa 200 Kč, za druhého a dalšího psa téhož držitele 300 Kč. Nově jsou dle novely zákona druhým okruhem poplatníků osoby - držitelé starší 65 let (již nebude zohledňováno, zda se jedná o osobu, která je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu) a u těch stanovena sazba poplatku 50 Kč a za druhého a každého dalšího psa 100 Kč. Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku. Ohlašovací povinnost a veškeré skutečnosti pro stanovení výše poplatku musí poplatník prokázat - vznik, změnu, zánik poplatkové povinnosti včetně uplatnění osvobození uvedené ve vyhlášce. Platí totéž co u poplatku za komunální odpad – V případě, že toto osvobození v termínu není prokázáno, nelze jej později uplatnit! 

Celá znění OZV č. 02/2019 o místním poplatku za komunální odpad a č. 01/2019, o místním poplatku ze psů jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce www.telnice.cz v záložce Obecní úřad – Dokumenty obce – Vyhlášky a další informace v záložce Obecní úřad – Místní poplatky.

ÚHRADY POPLATKŮ můžete provádět:

  • bezhotovostním příkazem nebo
  • na POŠTĚ PARTNER v budově OÚ v Telnici v úřední dny (Po, St, Čt 8–18.00) od středy
    5. února 2020.

Podklady pro bezhotovostní úhradu poplatků:
číslo účtu: 5821641/0100,
variabilní symbol: číslo popisné,
zpráva pro příjemce: druh poplatku, částky a jména, za které je poplatek odváděn.

 

Počet zobrazení: 747

Doporučujeme