přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele

Hlášení rozhlasu:

MUDr. Hana Halačková oznamuje - MUDr. Hana Halačková oznamuje, že v době od 8. do 12. června neordinuje z důvodu dovolené. Zastupuje MUDr. Petr Kolegar, ordinace na poliklinice Židlochovice.     Obecní úřad v Telnici - Ve čtvrtek 11. června 2020 Obecní úřad v Telnici bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie uzavřen. Děkujeme za pochopení.     E. ON oznamuje - Z důvodu plánovaných prací na zřízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka el. energie ve čtvrtek 11. 6. od 7:30 do 15:30. Vypnutá oblast: Draha od Masarykova nám. č.p. 286, 344 a 337, Palackého, Masarykovo náměstí pravá strana od č.p. 1 po ul. Palackého a Draha včetně Základní i Mateřské školy, levá strana č.p. 243, Růžová č.p. 195 a 289. V době od 8:00 do 16:00 hodin bude vypnutá oblast: Draha od ul. Lány po benzínovou čerp. stanici – Lány.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Aktuálně - úvodní strana > Oprava železničního přejezdu P7184 (Újezd u Brna) - 26.07.2019 až 01.08.2019 / 05.08.2019 až 19.08.2019 >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

registrace
zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Oprava železničního přejezdu P7184 (Újezd u Brna) - 26.07.2019 až 01.08.2019 / 05.08.2019 až 19.08.2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Odbor výstavby, silniční správní úřad

Číslo jednací:         OV-ČJ/51742-19/HAS

Spisová značka:     OV/10202-2019/HAS

Vyřizuje/linka:        Ing. arch. Soňa Hanzlová/533304450

E-mail:                  hanzlova@slapanice.cz

V Brně dne:           11.07.2019

Datová schránka:    2xfbbgj

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, v řízení zahájeném na základě podnětu spol. Traťová strojní společnost, a.s., se sídlem Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, IČO 04946685; zastoupené na základě předložené plné moci spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641 (dále též „podatel“) ze dne 01.07.2019 a po předchozím projednání s dotčeným orgánem podle ust. § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 687/24, 611 32 Brno, IČO 7515149, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na silnici:    č. III/4176 – k. ú. Újezd u Brna v km: cca 4,120 ~ 5,850 dle staničení pasportu silnice (tj. po připojení k silnici č. II/416)

na silnici:    č. II/418 – k. ú. Újezd u Brna v km: cca 2,270 ~ 3,940 dle staničení pasportu silnice

na silnici:    č. II/416 – k. ú. Újezd u Brna v km: cca 11,800 ~ 13,480 dle staničení pasportu silnice

na silnici:    č. III/4185 – k. ú. Telnice v km: cca 0,180 ~ 0,430 dle staničení pasportu silnice (tj. po připojení k silnici č. III/4176)

z důvodu:    realizace stavby „Oprava železničního přejezdu P7184“

podle předložené dokumentace pro akci: „OPRAVA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ P7184 A P7185; ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD ÚJEZD U BRNA P7184“, výkresu: „PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“ číslo přílohy: 0 a 3; vypracované spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641 v červnu 2019.

Uvedený výkres je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Předpokládaný termín přechodné úpravy provozu:

26.07.2019 ~ 01.08.2019 – 1. etapa

05.08.2019 ~ 19.08.2019 – 2. etapa 

Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o povolení uzavírky silnice č. III/4176 v místě železničního přejezdu P7184 v k. ú. Újezd u Brna. Toto Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí, kterým byla pravomocně povolena uzavírka silnice č. III/4176 v místě železničního přejezdu P7184 v k. ú. Újezd u Brna a jeho platnost je omezena podle zákona o silničním provozu na dobu max. 1 roku ode dne vydání tohoto Stanovení.

2. Provedení přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými je zejména norma ČSN EN 12899 – 1 „Stálé svislé dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (dále jen „TP 66“).

3. Veškeré dopravní značky budou základní velikosti podle TP 66 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku.

4. Stávající trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

5. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k poškození nebo znečištění dotčených pozemních komunikací.

6. Stanovení přechodné úpravy provozu se týká osazení dopravního značení (dále jen „DZ“) dle přiložené Situace přechodného DZ.

7. Realizace přechodné úpravy provozu na uvedených pozemních komunikacích je podmíněna existencí vykonatelného rozhodnutí ve věci povolení uzavírky silnice č. III/4176 v k. ú. Újezd u Brna, které vydává příslušný silniční správní úřad, tj. v případě silnice III. třídy zdejší úřad – Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby.

8. Přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí být provedena jen po nezbytně nutnou dobu. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být toto značení okamžitě odstraněno a součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu.

9. Instalaci dopravního značení provede spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641.

10. Odpovědnou osobou za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, jeho udržování, úplnost a včasné odstranění je žadatel; kontaktní osoba: p. Petr Mikyska, tel.: 602 736 998.

11. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby může z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR stanovit další dopravní značky a zařízení, popř. změnit stanovené přechodné dopravní značení. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

O d ů v o d n ě n í :

Na základě podnětu spol. Traťová strojní společnost, a.s., se sídlem Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, IČO 04946685; zastoupené na základě předložené plné moci spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641 ze dne 01.07.2019 o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/416; II/418; III/4176; vše v k. ú. Újezd u Brna a na silnici č. III/4185 v k. ú. Telnice, bylo podle ust. § 171 a následné části šesté správního řádu a ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, zahájeno řízení, na základě kterého se vydává závazné opatření obecné povahy. Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je uzavírka železničního přejezdu P7184 z důvodu realizace stavby „Oprava železničního přejezdu P7184“. Přechodná úprava provozu bude provedena podle situace přechodného dopravního značení s názvem akce: „OPRAVA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ P7184 A P7185; ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD ÚJEZD U BRNA P7184“, výkresu: „PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“ číslo přílohy: 0 a 3. Uvedené výkresy jsou nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s dikcí ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie (dále jen „dotčený orgán“). V souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednal správní orgán návrh stanovení přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem, tedy s Policií ČR, KŘP JmK, SP DI Brno-venkov, Kounicova 687/24, 611 32 Brno, IČO 75151499. Písemné souhlasné vyjádření č.j.: KRPB-139863-1/ČJ-2019-0600DI ze dne 24.06.2019 je jedním z podkladů tohoto řízení.

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/416; II/418; III/4176; vše v k. ú. Újezd u Brna a na silnici č. III/4185 v k. ú. Telnice, se přímo dotýká zájmů Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, PSČ 601 82, IČO 70932581; adresa pro doručování: oblast Střed, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno, která je na základě čl. VI. odst. B, bod 3, písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.09.2009 č. j. 427/09/Z8 osobou pověřenou výkonem vlastnických práv Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, PSČ 602 00, IČO 70888337 k uvedeným silnicím II. a III. třídy a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na uvedených pozemních komunikacích (dále jen „dotčené osoby“).

Navržená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích tvořená dopravními značkami, světelnými signály a dopravním zařízením musí v souladu s ust. § 78 odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu tvořit ucelený systém a musí být užita v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Přenosné svislé dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být v souladu s ust. § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu užity jen po nezbytně nutnou dobu. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, zajistil splnění dikce tohoto obecně závazného právního předpisu definováním podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu v bodu 8 tohoto stanovení.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vzhledem k výše uvedenému, Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby v souladu s ust. § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu a po projednání s dotčeným orgánem, tedy s Policií ČR, KŘP JmK, SP DI Brno-venkov, Kounicova 687/24, 611 32 Brno, IČO 75151499 stanovil přechodnou úpravu provozu na výše uvedených pozemních komunikacích v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (ust. § 171 a násl.) správního řádu, tak jak je shora uvedeno.

 

P o u č e n í :

Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

                                                                      otisk úředního razítka 

 

Ing. arch. Karin Kovářová, v. r.

vedoucí odboru výstavby

 

 

Příloha:

Situace přechodného DZ („OPRAVA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ P7184 A P7185; ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD ÚJEZD U BRNA P7184“, výkresu: „PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“ číslo přílohy: 0 a 3) č. j.: OD-ČJ/51742-19/HAS ze dne 11.07.2019.

Toto opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být vyvěšeno na úřední desce města Šlapanice, města Újezd u Brna, obce Telnice a obce Sokolnice po dobu nejméně 15 dnů. Pátým dnem po vyvěšení na úřední desce města Šlapanice nabývá toto opatření účinnosti.

Písemnost musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: …………………………..

                     razítko a podpis oprávněné osoby

sejmuto dne: ……………………….……

                   razítko a podpis oprávněné osoby

 

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu ode dne ……………….. do dne ………………...

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti po výše uvedenou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu)

 

Doručí se:

Podatel:

(prostřednictvím DS)

1. ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641

Dotčené osoby:

(prostřednictvím DS)

2. SÚS JmK, oblast Střed, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno, IČO 70932581

Ostatní dotčené osoby:

V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce města Šlapanice a města Újezd u Brna. Současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

(vyvěšení na úřední desce)

3. město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, IČO 00282651

4. město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČO 00282740

5. Obec Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice, IČO 00282677

6. Obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO 00282596

se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.

Dotčený orgán:

(prostřednictvím DS)

7. Policie ČR, KŘP JmK, SP DI Brno-venkov, Kounicova 687/24,611 32 Brno, IČO 75151499

Na vědomí:

8. spis

   

Počet zobrazení: 285

Doporučujeme