přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele Obec Telnice - Morava Facebook

Hlášení rozhlasu:

Prořezy stromů - Ve dnech 2.6. , 3.6. , 5.6. , 6.6. , 7.6. 2023 bude společnost Matěj Kubis provádět v obci ozdravné prořezy stromů.      Drůbežárna Prace oznamuje prodej - Drůbežárna Prace bude ve středu 7. června 2023 v 9:00 hod.  prodávat: mladé kuřice a kohouty, roční slepice, housata, brojlerová kuřata, krůty, káčata a husokačeny Mulard, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky. Dále pak vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks.     Domov pro seniory Sokolnice oznamuje - Domov pro seniory Sokolnice, p.o. příjme do pracovního poměru nebo brigádně kuchaře, pomocnou sílu do kuchyně a pracovníka úklidu. Dále přijme na hlavní pracovní poměr fyzioterapeuta a všeobecnou sestru. Bližší informace na tel. č. 544 423 151  p. Kopečková osobně na adrese Zámecká 57, Sokolnice.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Smuteční oznámení >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Smuteční oznámení

Zemřela paní Marie Divácká 24. května 2023

Datum: 26.05.2023


S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra,teta, švagrová a tchyně, p a n í   M A R I E   D I V Á C K Á   Opustila nás v tichosti dne 24. května 2023 ve věku nedožitých 86 let S naší drahou zesnulou se...
více...

Zemřel pan František Jeniš - 1. května 2023

Datum: 03.05.2023


S bolestí v srdcích oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček, tchán a švagr     p a n F R A N T I Š E K   J E N I Š   Odešel nás v tichosti dne 1. května 2023  ve věku 95 let   Poslední rozloučení proběhne v pátek dne 5. května 2023 v 11 hodin ve smuteční síni v...
více...

Zemřel pan Josef Müller - 26. dubna 2023

Datum: 27.04.2023


S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr, strýca tchán,   p a n J O S E F   M Ü L L E R Opustil nás v tichosti dne 26. dubna 2023  ve věku nedožitých 99 let   S naším drahým zesnulým se...
více...

Zemřela paní Jarmila Stoklasová 2023

Datum: 13.02.2023


V bolestí v srdci sdělujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás po těžké nemoci navždy opustila naše milovaná maminka, teta, prateta a kamarádka, p a n í   J A R M I L A    S T O K L A S O V Á   Zemřela náhle 8. ÚNORA 2023 ve věku nedožitých 83 let S naší drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 15....
více...

Zemřela paní Milena Štěpánková 5. února 2023

Datum: 08.02.2023


S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným  a známým, že nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra, švagrová a teta, p a n í   M I L E N A   Š T Ě P Á N K O V Á   Zemřela po dlouhé nemoci dne 5. února 2023 ve věku nedožitých 81 et Poslední rozloučení se na přání...
více...

Zemřela paní Stanislava Böhmová 9. ledna 2023

Datum: 11.01.2023


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, teta, švagrová a tchyně, p a n í   S T A N I S L A V A    B Ö H M O V Á   Zemřela náhle 9. ledna 2023 ve věku 89 let S naší drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 17....
více...

Zemřela paní Věra Křížová - 7. ledna 2023

Datum: 09.01.2023


S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, tchyně a teta p a n í   V Ě R A   K Ř Í Ž O V Á   zemřela náhle dne 7. ledna 2023ve věku 87 let S naší drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 12. ledna 2023 v 15 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v...
více...

Zemřel pan Oldřich JIRGALA - 23. prosince 2022

Datum: 27.12.2022


S bvolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán a strýc   p a n O L D Ř I C H   J I R G A L A   Zemřel dne 23. prosince 2022 ve věku nedožitých 90 let   Na přání zemřelého jsme se rozloučili v tichosti bez smutečního...
více...

Zemřela paní Marie Bímová - 1. prosince 2022

Datum: 02.12.2022


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, prababička, teta, švagrová a tchyně p a n í   M A R I E   B Í M O V Á   zemřela tiše dne 1. prosince 2022 ve věku 79 let S naší drahou zesnulou se rozloučíme VE ČTVRTEK 8. PROSINCE 2022 VE 12:00...
více...

Zemřela paní Anna Amalie Dudová - 23. listopadu 2022 (telnická rodačka)

Datum: 28.11.2022


S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá sestra, teta, švagrová, tchyně a kamarádka p a n í A N N A   A M A L I E   D U D O V Á   zesnula po krátké nemoci v úterý dne 23. listopadu ve věku 83 let Rozloučíme se s ní ve čtvrtek 1. prosince 2022 ve...
více...

Zemřela paní Drahomíra Vykouřilová - 27. října 2022

Datum: 02.11.2022


S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, teta, švagrová a kamarádka, p a n í D R A H O M Í R A   V Y K O U Ř I L O V Á Zemřela v úterý 27.  října 2022 ve věku 88 let S naší drahou zesnulou se rozloučíme ve...
více...

Zemřela paní Věra Ryšavá - 14. října 2022

Datum: 16.10.2022


V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, sestra, teta, švagrová, tchyně a kamarádka p a n í V Ě R A   R Y Š A V Á Zemřela náhle v tichosti dne 14. října 2022 ve věku 85 let S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 20. října ve 14:30 hodin v...
více...

Zemřel pan Milan Horákovský - telnický rodák

Datum: 10.10.2022


S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc,   p a n M I L A N   H O R Á K O V S K Ý Zemřel náhle ve věku 68 let S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu dne 12. října 2022 v 15:30 hodin ve...
více...

Zemřel pan Ladislav Budík - 8. října 2022

Datum: 07.10.2022


S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, bratr, švagr, strýc a kamarád p a n L A D I S L A V   B U D Í K Opustil náš po dlouhé těžké nemoci dne 4. října 2022 ve věku 66 let S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 8. října...
více...

Zemřela paní Jana Otřísalová - 22. září 2022

Datum: 27.09.2022


S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra, teta, švagrová a tchyně   p a n í J A N A   O T Ř Í S A L O V Á Zemřela v tichosti 22. září 2022 ve věku nedožitých 88 let   S naší milovanou se rozloučíme v pátek 30....
více...

Zemřela paní Miluše Ledvinová - 21. srpna 2022

Datum: 23.08.2022


V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá a milovaná maminka, babička, prababička, tchýně, teta a kamarádka   p a n í M I L U Š E   L E D V I N O V Á Zemřela tiše dne 21. srpna 2022 v požehnaném věku 93 let   Poslední rozloučení se na přání...
více...

Zemřela paní Jaromíra Jenišová - 30. června 2022

Datum: 07.07.2022


S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustila naše drahá a milovaná manželka, maminka, babička, tchyně a sesta   p a n í J A R O M Í R A   J E N I Š O V Á Odešla v tichosti dne 30. června 2022 ve věku 92 let   Poslední rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu   manžel František děti Jaromír a...
více...

Zemřela paní Marie Konečná - 3. května 2022

Datum: 06.05.2022


S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, švagrová a teta, p a n í M A R I E   K O N E Č N Á Zemřela v úterý 3. května 2022 ve věku 88 let Rozloučíme se s ní ve čtvrtek 12. května 2022 ve 13:15 hodin v obřadní síni krematoria města Brna,...
více...

Zemřela paní Marie Pelánková - 30. dubna 2022

Datum: 04.05.2022


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, prababička, teta a tchyně p a n í M A R I E   P E L Á N K O V Á Zemřela 30. dubna 2022 ve věku 87 let S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 6. května 2022 v 15:00 hodin v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Telnici. Po...
více...

Zemřel pan Ľubomír Regentík - 21. dubna 2022

Datum: 26.04.2022


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš milovaný tatínek, manžel, dědeček, strýc a kamarád,   p a n Ľ U B O M Í R   R E G E N T Í K Zemřel ve čtvrtek 21. dubna 2022 ve věku 68 let   S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 27. dubna 2022 v 15:30 hodin v...
více...

Zemřela paní Jarmila Vymazalová - 18. března 2022

Datum: 20.03.2022


S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, prababička, tchyně, švagrová a teta, p a n í J A R M I L A   V Y M A Z A L O V Á Zemřela po krátké nemoci 18. března 2022 ve věku 86 let S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 25. března 2022 v 15:00 hod. v...
více...

Zemřela paní Marie Blažková - 6. března 2022

Datum: 07.03.2022


S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá a milovaná dcera, manželka, maminka, tchyně, babička, sestra, švagrová a teta,   p a n í M A R I E   B L A Ž K O V Á Zemřela náhle v neděli 6. března 2022 ve věku 64 let S naší drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu 12. března 2022 ve 14...
více...

Zemřela paní Marie Mrkvicová - 7. února 2022

Datum: 11.02.2022


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, prababička a tchyně, p a n í M A R I E   M R K V I C O V Á Zemřela 7. února 2022 ve věku 94 let S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 17. února 2022 v 11 hodin ve smuteční obřadní síni v Újezdě u...
více...

Zemřela paní Jaroslava Stejskalová - 19. listopadu 2021

Datum: 22.11.2021


S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, prababička, teta, tchýně a švagrová, p a n í J A R O S L A V A   S T E J S K A L O VÁ Zemřela tiše dne 19. litopadu 2021 ve věku 91 let S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek dne 26. listopadu 2021 ve 14:00 hodin v...
více...

Zemřela paní Emilie Trnavská - 18. října 2021

Datum: 19.10.2021


S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, prababička, teta, tchyně a kamarádka p a n í E M I L I E   T R N A V S K Á Zemřela náhle v pondělí 18. října 2021 ve věku 86 let S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 22. října 2021 ve 14:30 hodin ve...
více...

Zemřel pan Ondrej Trnavský - 9. října 2021

Datum: 11.10.2021


S tichou bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, strýc, tchán a kamarád   p a n O N D R E J   T R N A V S K Ý Zemřel náhle v sobotu dne 9. října 2021 ve věku nedožitých 84 let   S drahým zesnulým se...
více...

Zemřela paní Květoslava Tichá - 28. září 2021

Datum: 01.10.2021


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše draha maminka, babička, prababička a tchyně p a n í K V Ě T O S L A V A   T I C H Á Zemřela tiše v úterý dne 28. září 2021 ve věku 93 let   S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 7. října 2021 ve 13:00 hodin ve smuteční...
více...

Zemřela paní Zdenka Hrdličková - 3. dubna 2021

Datum: 06.04.2021


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka, babička, prababička, tchyně, sestřenice, švagrová, teta a kamarádka p a n í Z D E N K A   H R D L I Č K O V Á Zemřela po dlouhé těžké nemoci v sobotu 3. dubna 2021 ve věku nedožitých 83 let   S drahou zesnulou se...
více...

Zemřela paní Marie Vykouřilová - 11. března 2021

Datum: 15.03.2021


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, tchyně, babička, prababička, sestra, švagrová, sestřenice, kmotřenka a teta p a n í M A R I E   V Y K O U Ř I L O V Á Zemřela 11. března 2021 ve věku 83 let   S naší drahou zesnulou se rozloučíme v rodinném kruhu v úterý 16. března 2021...
více...

Zemřel pan Jindřich Hrdlička - 16. prosince 2020

Datum: 16.12.2020


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr a strýc,   p a n J I N D Ř I C H   H R D L I Č K A Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve středu dne 16. prosince 2020 ve věku 76 let   S drahým zesnulým se rozloučíme v...
více...

Zemřel pan Antonín Stejskal - 30. listopadu 2020

Datum: 02.12.2020


Se zármutkem oznamujeme, že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a kamarád   p a n A N T O N Í N   S T E J S K A L Zemřel dne 30. listopadu 2020 ve věku 91 let   S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu v sobotu 5. prosince 2020 ve 13:00 hodin v chrámu Páně v...
více...

Zemřel pan Jan Chudáček - 4. listopadu 2020

Datum: 05.11.2020


Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr a strýc p a n J A N   C H U D Á Č E K Zemřel ve středu 4. listopadu 2020 ve věku 66 let Poslední rozloučení s drahým zesnulým se bude konat v úzkém rodinném kruhu   Manželka Vlasta dcera Jana s...
více...

Zemřela paní Marie Schwoiserová - 24. října 2020

Datum: 02.11.2020


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá sestra, teta a švagrová, p a n í M A R I E   S C H W O I S E R O V Á Zemřela v sobotu 24. října 2020 ve věku 82 let S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý dne 3. listopadu 2020 v 9:30 hodin v obřadní síni krematoria města...
více...

Zemřel pan Alois Masař - 16. října 2020 (telnický rodák)

Datum: 19.10.2020


V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný syn, bratr s strýc   p a n A L O I S   M A S A Ř   Zemřel dne 16. října 2020 ve věku 67 let Poslední rozloučení se bude konat v pátek 23. října 2020 v 10.15 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská...
více...

Zemřela paní Anna Svobodová - 26. září 2020

Datum: 29.09.2020


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, praprababička, sestra, teta a tchyně   p a n í A N N A   S V O B O D O V Á roz. Cupáková Zemřela dne 26. září 2020 ve věku 89 let S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 1. října 2020 v 15:00 hodin ve smuteční...
více...

Zemřel pan Rudolf Laštůvka - 29. srpna 2020

Datum: 31.08.2020


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc, tchán a kamarád   p a n R U D O L F   L A Š T Ů V K A   Zemřel 29. srpna 2020 ve věku 87 let S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 3. září 2020 v 15:30 hodin v...
více...

Zemřela paní Mgr. Jiřina Teterová - 16. července 2020 (dlouholetá oblíbená učitelka ZŠ Sokolnice)

Datum: 17.07.2020


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná p a n í M g r .   J I Ř I N A   T E T E R O V Á Zemřela po těžké nemoci dne 16. července 2020 ve věku nedožitých 57 let   Na přání zesnulé jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu   Telnice, Na Vilách č....
více...

Zemřel pan Václav Demek - 13. června 2020

Datum: 13.06.2020


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, zeť, tchán a kamarád p a n V Á C L A V   D E M E K Zemřel po krátké těžké nemoci dne 13. června 2020 ve věku nedožitých 71 let S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek...
více...

Zemřela paní Marie Jochmanová - 11. června 2020

Datum: 12.06.2020


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, teta, švagrová a tchyně   p a n í M A R I E   J O C H M A N O V Á Zemřela tiše dne 11. června 2020 ve věku 93 let   S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 17. června 2020 v 16:00 hodin v chrámu Páně v...
více...

Zemřela paní Jiřina Večeřová - 24. dubna 2020

Datum: 25.04.2020


Všem, kdo jste ji znali a měli rádi, oznamujeme, že dne 24. dubna 2020 zemřela tiše ve věku 88 let naše milovaná maminka, babička, prababička, teta a tchyně p a n í J I Ř I N A   V E Č E Ř O V Á S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu v pátek 1. května 2020 ve 14:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté ji...
více...

Zemřel pan František Vykouřil - 22. dubna 2020

Datum: 23.04.2020


Všem, kdo jste ho znali a měli rádi oznamujeme, že dne 22. dubna 2020 zemřel tiše ve věku 92 let náš drahý bratr, švagr, strýc a kamarád p a n F R A N T I Š E K   V Y K O U Ř I L S drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu   Telnice   sestra Anna s rodinou sestra Jarka s rodinou synovec Zdeněk s rodinou rodina...
více...

Zemřela paní Zdeňka Oujezdská - 22. dubna 2020

Datum: 23.04.2020


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, teta, švagrová a tchyně p a n í Z D E Ň K A   O U J E Z D S K Á Zemřela tiše dne 22. dubna 2020 ve věku 86 let S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu v sobotu 25. dubna 2020 ve 14:00 hodin v...
více...

Zemřel pan Miroslav Knol st. - 16. dubna 2020

Datum: 17.04.2020


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc a tchán p a n M I R O S L A V   K N O L Zemřel tiše dne 16. dubna 2020 ve věku 87 let   S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 21. dubna 2020 ve 14:00 hodin ve smuteční...
více...

Zemřela paní Anežka Hrazdirová - 6. března 2020

Datum: 06.03.2020


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná   p a n í A N E Ž K A   H R A Z D I R O V Á Zemřela dne 6. března 2020 ve věku 92 let   S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 12. března 2020 v 15:00 hodin v zámecké kapli v Sokolnicích a po zádušní mši svaté bude...
více...

Zemřel pan Lubomír Vágner - 20. prosince 2019

Datum: 21.12.2019


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a kamarád p a n L U B O M Í R   V Á G N E R Odešel tiše v rodinném kruhu dne 20. prosince 2019 ve věku 75 let S drahým zesnulým se rozloučíme v...
více...

Zemřela paní Helena Pešlová - 10. prosince 2019

Datum: 12.12.2019


S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra, švagrová a teta   p a n í H E L E N A   P E Š L O V Á Zemřela dne 10. prosince 2019 ve věku nedožitých 84 let S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 13. prosince 2019 v 11.00 hodin v kostele svatého Jana Křtitele, Masarykovo náměstí,...
více...

Zemřel pan Oldřich Vymazal st. - 9. listopadu 2019

Datum: 11.11.2019


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, bratr, švagr a strýc   p a n O L D Ř I C H   V Y M A Z A L Zemřel tiše dne 9. listopadu 2019 ve věku 88 let   S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 15. listopadu 2019 v 16:00 hodin v...
více...

Zemřela paní Pavlína Koláčková - 6. listopadu 2019

Datum: 08.11.2019


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, teta a tchyně   p a n í P A V L Í N A   K O L Á Č K O V Á Zemřela dne 6. listopadu 2019 ve věku 89 let   S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 14. listopadu 2019 ve 13:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřela paní Marie Sekaninová - 3. listopadu 2019

Datum: 05.11.2019


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, babička, sestra, teta, švagrová a tchyně p a n í M A R I E   S E K A N I N O V Á Zemřela náhle dne 3. listopadu 2019 ve věku 68 let S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 15:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě...
více...

Zemřela paní Libuše Šustrová - 1. listopadu 2019

Datum: 04.11.2019


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra, švagrová a teta   p a n í L I B U Š E   Š U S T R O V Á Zemřela po těžké nemoci dne 1. listopadu 2019 ve věku 80 let Rozloučení se bude konat v úzkém rodinném...
více...

Zemřel pan Josef Klíč - 29. září 2019

Datum: 30.09.2019


S tichou bolestí v srdci oznamujeme, příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, syn, bratr, švagr a kamarád   p a n J O S E F   K L Í Č Zemřel náhle dne 29. září 2019 ve věku nedožitých 61 let S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 3. října 2019 ve 14:00 hodin ve...
více...

Zemřel pan Ladislav Kořalník - 25. září 2019

Datum: 27.09.2019


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, strýc a kamarád   p a n L A D I S L A V    K O Ř A L N Í K Zemřel dne 25. září 2019 ve věku 91 let   S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 2. října 2019 v 16:00 hodin v...
více...

Zemřel pan Miroslav Knol - 17. srpna 2019

Datum: 19.08.2019


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, syn, bratr, švagr, strýc a kamarád   p a n M I R O S L A V   K N O L Zemřel náhle dne 17. srpna 2019 ve věku 55 let S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 23. srpna 2019 v 15:00 hodin ve smuteční síni v...
více...

Zemřel pan Jakub Fretich - 18. července 2019

Datum: 19.07.2019


Všem, kdo jste ho znali a měli rádi oznamujeme, že svůj boj o život prohrál dne 18. července 2019   p a n J A K U B   F R E T I C H Opustil nás ve věku 51 let   Poslední rozloučení bude v úterý 23. července 2019 v 16:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna   Telnice manželka Ivana syn Petr, Marička, Stelinka a Petruška syn Michal s Luckou Děkujeme za...
více...

Zemřel pan Alois Pelánek - 30. května 2019

Datum: 01.06.2019


S tichou bolestí v srdci příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a kamarád   p a n A L O I S   P E L Á N E K Zemřel dne 30. května 2019 ve věku 85 let   S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 6. června 2019 v 15:00 hodin v chrámu...
více...

Zemřela paní Jiřina Slováčková - 10. května 2019

Datum: 12.05.2019


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra, teta, švagrová a tchyně p a n í J I Ř I N A   S L O V Á Č K O V Á Zemřela tiše dne 10. května 2019 ve věku 96 let S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 15. května 2019 ve 13:00 hodin ve smuteční síni v...
více...

Zemřel pan Vladimír Zezula - 8. května 2019

Datum: 10.05.2019


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný tatínek, dědeček, bratr, strýc, tchán a kamarád p a n V L A D I M Í R   Z E Z U L A Zemřel po těžké nemoci 8. května 2019 ve věku 73 let S naším drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu Telnice,...
více...

Zemřel pan Blahomil Klein - 26. dubna 2019 (bývalý dlouholetý telnický občan)

Datum: 02.05.2019


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček, švagr a strýc   p a n B L A H O M I L   K L E I N Zemřel dne 26. dubna 2019 ve věku 93 let   Rozloučíme se s ním v úterý 7. května 2019 v 15 hodin v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v...
více...

Zemřel pan Rastislav Matula - 13. dubna 2019

Datum: 18.04.2019


S hlubokým žalem a bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že náš milovaný   I N G .   R A S T I S L A V   M A T U L A zemřel nečekaně a bez rozloučení dne 13. dubna 2019 ve věku nedožitých 34 let.   Poslední rozloučení s drahým zesnulým bude ve středu 24. dubna 2019 ve 14:00 hodin v obřadní síni...
více...

Zemřela paní Eliška Ondráčková - 22. března 2019

Datum: 29.03.2019


V zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, teta, švagrová a kamarádka   p a n í E L I Š K A   O N D R Á Č K O V Á Zemřela náhle dne 22. března 2019 ve věku 72 let   S drahou zemřelou se rozloučíme ve čtvrtek 28. března 2019 v 15:00 hodin ve smuteční...
více...

Zemřel pan Jan Halamka - 21. března 2019

Datum: 22.03.2019


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán p a n J A N   H A L A M K A Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 21. března 2019 ve věku 83 let S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 27. března 2019 v 15:30 hodin ve smuteční...
více...

Zemřela paní Marie Kubátová - 19. března 2019

Datum: 20.03.2019


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, teta, švagrová a tchyně   p a n í M A R I E   K U B Á T O V Á Zemřela po krátké nemoci dne 19. března 2019 ve věku 84 let   S drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu 23. března 2019 ve 13:00 hodin v...
více...

Důstojné rozloučení s našimi zemřelými

Datum: 27.01.2019


Obec Telnice nabízí všem rodinám pozůstalých bezplatnou službu důstojné promluvy při rozloučení s našimi zemřelými. V případě, že máte zájem této možnosti využít, ozvěte se na obecním úřadě v Telnici na tel.: 544 224 410. Po vzájemné dohodě bude připraven citlivý proslov, který bude při rozloučení přednesen starostou obce Telnice, příp....
více...

Zemřela paní Marie Šustrová - 25. ledna 2019

Datum: 27.01.2019


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná manželka, maminka, babička, prababička, teta, švagrová a sestřenice p a n í M A R I E   Š U S T R O V Á Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 25. ledna 2019 ve věku 71 let S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 31. ledna 2019 ve 13:00 hodin v...
více...

Zemřela paní Marie Nesvatbová - 9. ledna 2019

Datum: 11.01.2019


S tichou bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, teta, švagrová a tchyně   p a n í M A R I E   N E S V A T B O V Á Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 9. ledna 2019 ve věku nedožitých 84 let   S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 17. ledna 2019 ve...
více...

Zemřela paní Marie Dudková - 5. ledna 2019

Datum: 09.01.2019


S bolestí v srdcích oznamujeme všem přátelům a známým, že zlaté srdce plné lásky a dobroty dotlouklo. Navždy nám odešla naše drahá maminka, sestra, švagrová, teta, babička a prababička, paní M A R I E   D U D K O V Á Zemřela tiše v sobotu dne 5. ledna 2019 ve věku 88 let. S naší drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu 12....
více...

Zemřel pan Jan Jeniš - 5. ledna 2019

Datum: 06.01.2019


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a kamarád p a n J A N   J E N I Š Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 5. ledna 2019 ve věku nedožitých 69 let   S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 12. ledna 2019 v 11:00 hodin...
více...

Zemřel pan Vladimír Zeman - 6. prosince 2018

Datum: 09.12.2018


S tichou bolestí v srdci oznamujeme všem, kdo jste ho znali a měli rádi, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   pan V L A D I M Í R   Z E M A N Zemřel tiše dne 6. prosince 2018 ve věku 76 let   S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 14. prosince 2018 v 15:00 hodin v chrámu Páně v...
více...

Zemřela paní Jarmila Šnóblová - 31. října 2018

Datum: 27.10.2018


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná manželka, maminka, dcera, babička, sestra, teta, švagrová a tchyně p a n í J A R M I L A   Š N Ó B L O V Á Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 26. října 2018 ve věku 63 let S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 31. října 2018 v 15:00...
více...

Zemřela paní Anna Kandráčová - 9. září 2018

Datum: 10.09.2018


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, teta, švagrová a tchyně paní A N N A   K A N D R Á Č O V Á Zemřela po krátké nemoci dne 9. září 2018 ve věku nedožitých 86 let   S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 14. září...
více...

Zemřel pan Jan Roblík - 11. června 2018

Datum: 18.06.2018


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán pan J A N   R O B L Í K   Zemřel náhle 11. června 2018 ve věku nedožitých 71 let S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 21. června 2018 v 16:00 hodin ve smuteční...
více...

Zemřela paní Oldřiška Netolická - 10. května 2018

Datum: 12.05.2018


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně   paní O L D Ř I Š K A   N E T O L I C K Á Zemřela tiše dne 10. května 2018 ve věku 90 let   S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 17. května 2018 v 15:00 hodin v chrámu...
více...

Zemřel pan Vladimír Cenek - 26. dubna 2018

Datum: 27.04.2018


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc, tchán a kamarád pan V L A D I M Í R   C E N E K Zemřel po krátké nemoci dne 26. dubna 2018 ve věku 72 let   S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 3. května 2018 ve 14:00 hodin...
více...

Zemřel pan Josef Fiala - 10. dubna 2018

Datum: 12.04.2018


Zarmouceni oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, strýc, švagr a tchán   pan J O S E F   F I A L A Zemřel po těžké nemoci dne 10. dubna 2018 ve věku 74 let   S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 18. dubna 2018 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřela paní Josefa Rožnovská - 31. března 2018 (telnická rodačka)

Datum: 03.04.2018


S vírou ve vzkříšení a s nadějí na shledání oznamujeme, že Pán života a smrti povolal k sobě naši maminku, babičku, prababičku, sestru, tchyni, švagrovou a tetu paní J O S E F U   R O Ž N O V S K O U rozenou Laštůvkovou Zemřela posílena sv. svátostmi a odevzdána do vůle Boží dne 31. března 2018 ve věku 75 let S naší maminkou se...
více...

Zemřela paní Drahomíra Radvanová - 21. března 2018

Datum: 22.03.2018


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, dcera, babička, sestra, švagrová, teta a tchyně paní   D R A H O M Í R A   R A D V A N O V Á Zemřela po dlouhé nemoci dne 21. března 2018 ve věku 65 let   S naší maminkou se rozloučíme v úzkém rodinném...
více...

Zemřela paní Ludmila Pešlová - 14. března 2018

Datum: 15.03.2018


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra, teta a tchyně   paní L U D M I L A   P E Š L O V Á Zemřela tiše dne 14. března 2018 ve věku 81 let   S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 22. března 2018 ve 14:30 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřel pan Karel Čech - 13. března 2018

Datum: 14.03.2018


S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr a strýc   pan K A R E L   Č E C H Zemřel náhle po těžké nemoci dne 13. března 2018 ve věku 69 let   S naším drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 20. března 2018 ve...
více...

Zemřel pan Milan Zabloudil - 25. února 2018

Datum: 01.03.2018


V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, bratr, bratranec a strýc, pan M I L A N   Z A B L O U D I L Zemřel nečekaně v neděli 25. února 2018 ve věku 59 let S naším drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 6. března 2018 ve 14:15 hodin v obřadní síni...
více...

Zemřela paní Miluška Mrkvicová - 1. ledna 2018

Datum: 03.01.2018


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, teta a tchyně paní M I L U Š K A   M R K V I C O V Á Zemřela dne 1. ledna 2018 ve věku 88 let S drahou zesnulou se rozloučíme v pondělí 8. ledna 2018 ve 14 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna dcera Mila s...
více...

Zemřela paní Františka Klanicová - 1. prosince 2017

Datum: 01.12.2017


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně   paní F R A N T I Š K A   K L A N I C O V Á Zemřela po krátké nemoci dne 1. prosince 2017 ve věku 87 let S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 8. prosince 2017 ve 13:00 hodin v...
více...

Zemřel pan Roman Čermák - 13. listopadu 2017

Datum: 17.11.2017


Všem, kdo jste ho znali a měli rádi, oznamujeme, že dne 13. listopadu 2017 zemřel náhle ve věku 50 let náš drahý tatínek, syn, bratr, švagr, strýc a kamarád pan R O M A N   Č E R M Á K S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 21. listopadu 2017 v 15:30 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská 1   Telnice,...
více...

Zemřela paní Anna Dvořáková - 11. listopadu 2017 (telnická rodačka)

Datum: 13.11.2017


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá teta a švagrová   paní A N N A   D V O Ř Á K O V Á r o z e n á   V e č e ř o v á Zemřela po krátké nemoci dne 11. listopadu 2017 ve věku 85 let S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 16. listopadu 2017 ve 14:30 hod. v...
více...

Zemřel pan Jaroslav Mrkvica - 8. října 2017

Datum: 02.11.2017


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý bratr a strýc pan J A R O S L A V   M R K V I C A Zemřel dne 8. října 2017 ve věku 63 let   Zádušní mše svatá bude sloužena za zesnulého v úterý 7. listopadu 2017 v 15:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v...
více...

Zemřela paní Zdeňka Praxová - 20. října 2017

Datum: 21.10.2017


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně   paní Z D E Ň K A   P R A X O V Á Zemřela dne 20. října 2017 ve věku 88 let   S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 25. října 2017 v 14:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici a...
více...

Zemřel pan Bartoloměj Sekanina ze Sokolnic - 6. října 2017

Datum: 09.10.2017


Všem, kdo jste ho znali a měli rádi oznamujeme, že dne 6. října 2017 zemřel ve věku 96 let náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček pan B A R T O L O M Ě J   S E K A N I N A   S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 10. října 2017 v 16:00 hodin v zámecké kapli v Sokolnicích a po církevních obřadech bude převezen do brněnského...
více...

Zemřel pan Bohumil Klanica - 12. září 2017

Datum: 13.09.2017


Všem, kdo jste ho znali a měli rádi oznamujeme, že dne 12. září 2017 zemřel ve věku 87 let náš drahý manžel, tatínek, dědeček, tchán, švagr a strýc pan B O H U M I L   K L A N I C A   S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 19. září 2017 v 15:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna a po zádušní...
více...

Zemřel telnický rodák pan Jaroslav Chudáček - 11. srpna 2017

Datum: 16.08.2017


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý syn, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán pan J A R O S L A V   C H U D Á Č E K Zemřel po krátké těžké nemoci dne 11. srpna 2017 ve věku nedožitých 55 let.   S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 17....
více...

Zemřel pan Jiří Večeřa - 10. srpna 2017

Datum: 11.08.2017


Oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, syn, bratr, švagr, strýc a kamarád pan J I Ř Í    V E Č E Ř A Zemřel dne 10. srpna 2017 ve věku 52 let.   S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 16. srpna 2017 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po církevních obřadech bude převezen...
více...

Zemřel pan Jaroslav Konečný - 1. srpna 2017

Datum: 03.08.2017


Všem, kdo jste znali "Bagra" a měli ho rádi oznamujeme, že dne 1. srpna 2017 zemřel ve věku 72 let náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr, zeť, strýc a kamarád pan J A R O S L A V    K O N E Č N Ý S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 9. srpna 2017 v 16:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna.   Újezd u Brna, Sušilova...
více...

Zemřela paní Marie Hrdličková - 30. května 2017

Datum: 31.05.2017


Se zármutkem oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá paní M A R I E   H R D L I Č K O V Á Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 30. května 2017 ve věku nedožitých 81 let S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 2. června 2017 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši...
více...

Zemřela paní Ludmila Kubíčková - 12. ledna 2017

Datum: 12.01.2017


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, tchyně a teta paní L U D M I L A   K U B Í Č K O V Á Zemřela po dlouhé nemoci dne 12. ledna 2017 ve věku 87 let S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 18. ledna 2017 v 15:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v...
více...

Zemřel pan František Brumla - 8. ledna 2017

Datum: 10.01.2017


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý bratr, švagr, strýc a kamarád   pan F R A N T I Š E K   B R U M L A Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 8. ledna 2017 ve věku 59 let S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 14. ledna 2017 ve 13:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici a po...
více...

Zemřel pan Pavel Šustr - 4. ledna 2017

Datum: 05.01.2017


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý bratr, strýc a švagr pan P A V E L   Š U S T R   Zemřel tiše dne 4. ledna 2017 ve věku nedožitých 71 let S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý dne 10. ledna 2017 ve 13:30 hodin v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Telnici...
více...

Zemřel pan Karel Vykouřil - 24. prosince 2016

Datum: 30.12.2016


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc a tchán pan K A R E L   V Y K O U Ř I L   Zemřel po krátké nemoci dne 24. prosince 2016 ve věku 81 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 3. ledna 2017 v 15:30 hodin v...
více...

Zemřela paní Marie Poláčková - 17. prosince 2016

Datum: 19.12.2016


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, dcera, sestra, snacha, sestřenice, švagrová, teta a kamarádka   paní M A R I E   P O L Á Č K O V Á Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 17. prosince 2016 ve věku 36 let S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 22. prosince 2016...
více...

Zemřela paní Marie Konečná - 21. listopadu 2016

Datum: 21.11.2016


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, praprababička, sestra, švagrová, teta a tchyně paní M A R I E   K O N E Č NÁ Zemřela dne 21. listopadu 2016 ve věku 93 let S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 29. listopadu 2016 v 15:30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v...
více...

Zemřel pan Alois Slovák - 25. října 2016

Datum: 26.10.2016


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý   A L O I S   S L O V Á K Zemřel náhle dne 25. října 2016 ve věku 71 let S drahým zesnulým se rozloučíme v pondělí 31. října 2016 ve 14:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna.   Telnice, Draha č....
více...

Zemřela paní Anna Bělohoubková - 9. září 2016

Datum: 12.09.2016


Všem, kdož jste ji znali a měli rádi oznamujeme, že dne 9. září 2016 zemřela po krátké těžké nemoci ve věku nedožitých 78 let naše drahá maminka, babička, sestra, švagrová, teta a tchyně paní A N N A  B Ě L O H O U B K O V Á rozená Jedličková   S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 16. září 2016 ve 13:00 hodin ve smuteční...
více...

Zemřel pan Pavel Laštůvka - 1. září 2016

Datum: 02.09.2016


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a druh pan P A V E L   L A Š T Ů V K A Zemřel dne 1. září 2016 ve věku 77 let. S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 7. září 2016 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Telnici...
více...

Zemřel pan Rostislav Cupák - 7. srpna 2016

Datum: 07.08.2016


V zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, švagr a strýc pan R O S T I S L A V   C U P Á K   Zemřel po delší nemoci dne 7. srpna 2016 ve věku 54 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 12. srpna 2016 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po zádušní...
více...

Zemřel pan Jan Hrozek - 19. července 2016

Datum: 25.07.2016


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a kamarád pan J A N   H R O Z E K Telnický zahradník   Zemřel po těžké nemoci dne 19. července 2016 ve věku nedožitých 75 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v...
více...

Zemřel pan Jaroslav Kubíček - 12. června 2016

Datum: 15.06.2016


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, strýc a tchán pan J A R O S L A V   K U B Í Č E K Zemřel po krátké nemoci dne 12. června 2016 věku 85 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu. Telnice, Hliníky č....
více...

Zemřel pan Rudolf Kalenda - 19. dubna 2016

Datum: 21.04.2016


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc pan R U D O L F   K A L E N D A Zemřel po těžké nemoci dne 19. dubna 2016 ve věku 80 let.   S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 26. dubna 2016 v 16:00 hodin v chrámu Páně v...
více...

Zemřela paní Františka Divišová - 22. března 2016

Datum: 23.03.2016


S vírou ve vzkříšení a s nadějí na shledání oznamujeme, že Pán života a smrti k sobě povolal naši milovanou maminku, babičku, prababičku, švagrovou a tetu paní   F R A N T I Š K U   D I V I Š O V O U Zemřela dne 22. března 2016 ve věku 84 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 29. března 2016 v 15 hodin v chrámu Páně sv....
více...

Zemřel pan Zdeněk Sekanina - 23. března 2016

Datum: 23.03.2016


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,  že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, švagr, strýc, tchán a kamarád pan   ZDENĚK SEKANINA Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 23. března 2016 ve věku 63 let. S drahým  zesnulým se rozloučíme v úterý 29. března 2016 v 16:00...
více...

Zemřela paní Hedvika Sedláková - nejstarší občanka obce Telnice - 17. března 2016

Datum: 18.03.2016


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, švagrová a teta paní H E D V I K A   S E D L Á K O V Á   Zemřela tiše 17. března 2016 ve věku 93 let. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 23. března 2016 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřel pan Josef Tulis - 28. února 2016

Datum: 01.03.2016


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným,  přátelům a známým, že nás navždy opustil náš milovaný syn, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a kamarád  pan  J O S E F   T U L I S Zemřel náhle dne 28. února 2016 ve věku 60 let. Rozloučíme se s ním v sobotu 5. března 2016 ve 14:00 hodin v chrámu...
více...

Zemřel pan Jaroslav Hrdlička - 21. února 2016

Datum: 24.02.2016


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, švagr, strýc, tchán a kamarád pan J A R O S L A V   H R D L I Č K A Zemřel po těžké nemoci dne 21. února 2016 ve věku 81 let.    S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 26. února 2016 v...
více...

Zemřel pan Alois Pešl - 17. února 2016

Datum: 18.02.2016


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc a tchán   pan A L O I S  P E Š L Zemřel po dlouhé nemoci dne 17. února 2016 ve věku 84 let.    S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 23. února 2016 ve...
více...

Zemřel pan Josef Šustr - 17. ledna 2016

Datum: 12.02.2016


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán    pan J O S E F    Š U S T R  Zemřel po krátké těžké nemoci dne 17. ledna 2016 ve věku 79 let.    Poslední rozloučení se konalo v tichosti  v...
více...

Zemřel pan Josef Valenta - 4. února 2016

Datum: 08.02.2016


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   p a n J O S E F   V A L E N T A Zemřel po delší nemoci dne 4. února 2016 ve věku 60 let   S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 10. února 2016 v 15:00 hodin...
více...

Zemřela paní Marta Mrkvicová - 10. prosince 2015

Datum: 11.12.2015


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně   paní M A R T A   M R K V I C O V Á Zemřela dne 10. prosince 2015 ve věku 72 let   S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 17. prosince 2015 ve 13:00 hodin v chrámu Páně v...
více...

Zemřela paní Anna Zezulová - 25. listopadu 2015

Datum: 27.11.2015


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, babička, teta a tchyně paní   A N N A  Z E Z U L O V Á Zemřela po těžké nemoci dne 25. listopadu 2015 ve věku 68 let. S naší drahou zesnulou jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu   Telnice, Draha č....
více...

Zemřela paní Marta Pešlová - 5. září 2015

Datum: 07.09.2015


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, sestra, snacha, švagrová a teta paní   M A R T A  P E Š L O V Á Zemřela po těžké nemoci dne 5. září 2015 ve věku 55 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 11. září 2015 v 16:00...
více...

Zemřel velký přítel Telnice pan Jaroslav Janko - 23. července 2015

Datum: 28.07.2015


Hluboce zarmouceni oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že po dlouhém, aktivitou naplněném životě navždy odešel náš milovaný tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc pan  J U D r.   I n g.   J A R O S L A V   J A N K O Zemřel po krátké těžké nemoci dne 23. července 2015 ve věku 94 let Poslední...
více...

Zemřel pan Karel Holčapek - 5. března 2015

Datum: 09.03.2015


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán pan K A R E L   H O L Č A P E K Zemřel dne 5. března 2015 ve věku 73 let. S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 12. března 2015 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřela paní Františka Urbánková - 24. února 2015 (roz. Vykouřilová)

Datum: 24.02.2015


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně   paní F R A N T I Š K A   U R B Á N K O V Á roz. Vykouřilová   Zemřela dne 24. února 2015 ve věku nedožitých 90 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu 28....
více...

Zemřela paní Zdenka Pustinová - 12. února 2015

Datum: 15.02.2015


Hluboce zarmouceni oznamujeme, že nás opustila naše drahá paní Z D E N K A   P U S T I N O V Á učitelka v.v. v Sokolnicích. Zemřela v 12. února 2015 ve věku 92 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 18. února 2015 v 15:30 hodin v kostele v Telnici a po zádušní mši svaté bude převezena do brněnského krematoria.   Telnice...
více...

Zemřel pan Josef Valenta - 4. února 2016

Datum: 08.02.2015


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   pan J O S E F   V A L E N T A Zemřel po delší nemoci dne 4. února 2016 ve věku 60 let   S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 10. února 2016 v 15:00 hodin...
více...

Zemřel pan Miloslav Bím - 22. prosince 2014

Datum: 23.12.2014


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, švagr, strýc, tchán a kamarád pan M I L O S L A V   B Í M Zemřel dne 22. prosince 2014 ve věku 73 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 30. prosince 2014 v 11 hodin v chrámu Páně v...
více...

Zemřela paní Zdeňka Vykouřilová - 16. listopadu 2014

Datum: 18.11.2014


S tichou bolestí v srdcích oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, švagrová a teta paní   Z D E Ň K A    V Y K O U Ř I L O V Á Zemřela dne 16. listopadu 2014 ve věku 86 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 21. listopadu 2014 v 14:30 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřel pan Miloš Blaženka - 31. října 2014

Datum: 03.11.2014


S tichou bolestí v srdci oznamujem příbuzným, přátelům a známým že nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   pan M I L O Š   B L A Ž E N K A   Zemřel po krátké těžké nemoci dne 31. října 2014 ve věku 74 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 8. listopadu 2014 ve 14:00...
více...

Zemřel Miroslav Hicl - 18. září 2014

Datum: 15.09.2014


S bolestí v srdci, ale s nadějí na shledání Vám oznamujeme, že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, bratr, švagr a strýc pan M I R O S L A V   H I C L   Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 11. září 2014 ve věku 54 let.   Rozloučíme se s ním ve čtvrtek 18. září 2014 ve 14 hodin v chrámu Páně...
více...

Zemřela paní Libuše Slezáková - 3. září 2014

Datum: 04.09.2014


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, švagrová, teta a chyně   paní L I B U Š E   S L E Z Á K O V Á   Zemřela po delší nemoci 3. září 2014 ve věku 78 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pondělí 8. září 2014 v 15:00...
více...

Zemřel pan Alois Hrdlička - 27. dubna 2014

Datum: 28.04.2014


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, bratr, švagr a strýc   pan A l o i s   H r d l i č k a   Zemřel dne 27. dubna 2014 ve věku 85 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 3. května 2014 ve 14:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřel pan Zdeněk Oujezdský - 21. dubna 2014

Datum: 22.04.2014


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a kamarád   pan Z d e n ě k   O u j e z d s k ý   Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 21. dubna 2014 ve věku 75 let. S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 24. dubna...
více...

Zemřela paní Květoslava Sadecká - 31. března 2014

Datum: 02.04.2014


V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila náše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, tchyně a teta   paní Květoslava Sadecká   Zemřela dne 31. března 2014 ve věku nedožitých 74 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu 5. dubna 2014 ve 13:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřela paní Marie Rudolecká - 28. ledna 2014

Datum: 30.01.2014

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila náše drahá tchyně, babička, prababička, sestra, švagrová a teta   paní M A R I E   R U D O L E C K Á   Zemřela po náhle v úterý 28. ledna 2014 ve věku nedožitých 92 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pondělí 3. února 2014...
více...

Zemřel pan Antonín Galla - 23. ledna 2014

Datum: 26.01.2014


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   pan A N T O N Í N   G A L L A   Zemřel po krátké těžké nemoci dne 23. ledna 2014 ve věku 73 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 1. února 2014 ve...
více...

Zemřela paní Anna Chudáčková - 11. ledna 2014

Datum: 14.01.2014


S hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně paní ANNA CHUDÁČKOVÁ   Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 11. ledna 2014 ve věku nedožitých 85 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 17. ledna 2014 ve 14:00 hod. v...
více...

Zemřela paní Lea Stoklasová - 20. listopadu 2013

Datum: 25.11.2013


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, švagrová, teta a tchyně paní L E A   S T O K L A S O V Á   Zemřela po nemoci dne 20. listopadu 2013 ve věku 69 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 29. listopadu 2013 ve 13:30 hod. v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřela paní Antonie Springinsfeldová - 27. října 2013

Datum: 29.10.2013


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, tchyně, teta a kamarádka paní   A N T O N I E   S P R I N G I N S F E L D O V Á   Zemřela dne 27. října 2013 ve věku 89 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pondělí 4. listopadu 2013 ve 14:00 hod. v obřadní síni krematoria...
více...

Zemřel pan Milan Krejčiřík - 7. října 2013

Datum: 08.10.2013


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   pan M I L A N   K R E J Č I Ř Í K   Zemřel po dlouhé nemoci dne 7. října 2013 ve věku nedožitých 66 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 11. října...
více...

Zemřel pan Miloslav Hrdlička - 30. září 2013

Datum: 02.10.2013


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   pan M I L O S L A V   H R D L I Č K A Zemřel dne 30. září 2013 ve věku nedožitých 82 let.   S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 5. října 2013 ve...
více...

Zemřela paní Svatava Potěšilová - 13. září 2013

Datum: 16.09.2013


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, babička, dcera, sestra, švagrová, teta a tchyně   paní   S V A T A V A   P O T Ě Š I L O V Á   Zemřela po dlouhé nemoci dne 13. září 2013 ve věku 69 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 20....
více...

Zemřela paní Alena Palečková - 9. srpna 2013

Datum: 09.08.2013


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá družka, maminka, babička, tchyně a sestřenice   paní   A L E N A   P A L E Č K O V Á   Zemřela náhle dne 9. srpna 2013 ve věku 55 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu 17. srpna 2013 ve 14 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřel pan Vlastimil Böhm - 7. června 2013

Datum: 07.06.2013


V hlubokém zármutku oznamujem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   pan V L A S T I M I L   B Ö H M   Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 7. června 2013 ve věku nedožitých 82 let.   S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 13....
více...

Zemřela paní Marie Režná - 21. března 2013

Datum: 22.03.2013


S tichou bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, švagrová a teta paní   M A R I E   R E Ž N Á   Zemřela po těžké nemoci dne 21. března 2013 ve věku nedožitých 89 let S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 26....
více...

Zemřela paní Jaroslava Sekaninová - 6. února 2013

Datum: 07.02.2013


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, švagrová, teta a tchýně paní   Jaroslava Sekaninová rozená Pustinová Zemřela dne 6. února 2013 ve věku nedožitých 82 let S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 12. února 2013 ve 12:00 hodin v obřadní...
více...

Zemřela paní Věra Sklenářová - 16. ledna 2013

Datum: 17.01.2013


S bolestí v srdci sdělujeme všem příbuzným a přátelům, že ve věku 81 let, po dlouhém utrpení, dotlouklo předobré srdce naší drahé maminky, babičky a prababičky, paní   V Ě R Y   S K L E N Á Ř O V É Zemřela ve středu 16. ledna 2013. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 24. ledna 2013 v 15:30...
více...

Zemřela paní Eliška Žáčková - 13. ledna 2013

Datum: 14.01.2013


S tichou bolestí v sdci oznamuje příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, sestra, švagrová, teta a tchýně paní ELIŠKA ŽÁČKOVÁ Zemřela dne 13. ledna 2013 ve věku 59 let S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 17. ledna 2013 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté...
více...

Zemřela paní Jaroslava Müllerová - 8. listopadu 2012

Datum: 09.11.2012


S tichou bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, babička, prababička, švagrová, teta a tchýně paní   JAROSLAVA MÜLLEROVÁ   Zemřela po delší nemoci dne 8. listopadu 2012 ve věku 82 let S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 13. listopadu 2012 ve 14:00 hodin v...
více...

Zemřela paní Věra Hanáková - 2. listopadu 2012 - nejstarší občanka obce Telnice

Datum: 05.11.2012


S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům, a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, sestra, švagrová, teta, babička a prababička paní   V ě r a   H a n á k o v á   Zemřela v pátek 2. listopadu 2012 ve věku 94 let. Na přání zesnulé jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu. Děkujeme za tichou...
více...

Zemřel pan Jaromír Havránek - 17. října 2012

Datum: 19.10.2012


Se zármutkem oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý syn, bratr, švagr a strýc pan J A R O M Í R   H A V R Á N E K Zemřel po krátké těžké nemoci ve středu 17. října 2012 ve věku nedožitých 64 let. S naším drahým zesnulým se...
více...

Zemřela paní Božena Fabinová - 6. září 2012

Datum: 07.09.2012


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, sestra, švagrová a teta paní   BOŽENA FABINOVÁ Zemřela náhle dne 6. září 2012 ve věku 50 let. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 12. září 2012 ve 16:00 hod. v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřela paní Irena Michlíčková

Datum: 18.07.2012


V tichém bolu s nadějí na opětovné setkání oznamujeme, že nás opustila   paní   Irena Michlíčková   S drahou zesnulou se rozloučíme dne 21. července 2012 ve 14:00 hod. v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov.     Magdalena, dcera Milan, partner Marta,...
více...

Zemřela paní Marie Laštůvková - 16. května 2012

Datum: 17.05.2012


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, babička, sestra, švagrová, teta a tchyně paní   M a r i e   L a š t ů v k o v á   Zemřela dne 16. května 2012 ve věku 69 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 22. května 2012 v 16:00 hod. v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřel pan Alois Hrdlička - 8. ledna 2012

Datum: 09.01.2012


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc a tchán pan A L O I S   H R D L I Č K A Zemřel dne 8. ledna 2012 ve věku nedožitých 88 let.   S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 13. ledna 2012 v 16:15...
více...

Zemřela paní Zdeňka Štefková - 6. ledna 2012

Datum: 09.01.2012


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, sestra, švagrová, teta a přítelkyně paní Z d e ň k a   Š t e f k o v á Zemřela po krátké těžké nemoci dne 6. ledna 2012 ve věku 48 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 12. ledna 2012 v 15:00 hodin v chrámu...
více...

Zemřel pan Václav Valentin Doležal - 9. prosince 2011

Datum: 13.12.2011


V tichém bolu oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý syn, manžel, otec, dědeček, bratr, švagr a strýc pan   Václav Valentin Doležal   Zemřel náhle dne 9. prosince 2011 ve věku 51 let   S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 15. prosince 2011 ve 14:30 hod. v chrámu Páně v Telnici. a po...
více...

Zemřela paní Marie Kuklová - 6. října 2011

Datum: 07.10.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná manželka, maminka, babička, švagrová, teta a tchyně   paní M A R I E   K U K L O V Á Zemřela náhle dne 6. října 2011 ve věku 72 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 12. října...
více...

Zemřel pan František Křivka st. - 12. září 2011

Datum: 13.09.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček   pan F r a n t i š e k    K ř i v k a   Zemřel po delší nemoci dne 12. září 2011 ve věku 77 let   S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 16. září 2011 v...
více...

Zemřela paní Anna Pacíková

Datum: 05.09.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá babička, prababička, švagrová, teta a tchýně paní   Anna Pacíková rozená Vlachová   Zemřela dne 1. září 2011 ve věku 90 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 8. září 2011 ve 12:00 hodin v obřadní...
více...

Zemřel pan Ladislav Veselý - 16. června 2011

Datum: 18.06.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opusil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán pan Ladislav Veselý Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 16. června 2011 ve věku 64 let. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 21. června 2011 v 16:00 hodin v...
více...

Zemřel pan Josef Polášek - 21. května 2011

Datum: 23.05.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc   pan Josef Polášek   Zemřel po dlouhé nemoci dne 21. května 2011 ve věku 89 let.   S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 26. května 2011 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a...
více...

Zemřel pan Vladimír Kalinay - 13. května 2011

Datum: 16.05.2011


S bolestí v srdci sdělujeme všem příbuzným a přátelům, že ve věku 74 let, po dlouhém utrpení, dotlouklo předobré srdce naše drahého manžela, tatínka, dědečka, bratra, švagra a strýce pana   Vladimíra Kalinaye   Zemřel v pátek 13. května 2011.   S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu ve čtvrtek dne 19. května...
více...

Zemřela paní Františka Jedounková - 11. dubna 2011

Datum: 12.04.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně paní   Františka Jedounková   Zemřela po delší nemoci dne 11. dubna 2011 ve věku 80 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 15. dubna 2011 v 15:00 hodin v chrámu Páně v...
více...

Zemřela paní Marie Procházková - 29. března 2011

Datum: 01.04.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá sestřenice, teta a prateta paní   Marie Procházková   Zemřela náhle dne 29. března 2011 ve věku 82 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu 2. dubna 2011 v 11:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši...
více...

Zemřel pan Ladislav Pelánek - 14. března 2011

Datum: 17.03.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček   pan Ladislav Pelánek Zemřel po krátké nemoci dne 14. března 2011 ve věku 85 let.   Rozloučíme se s ním ve středu 23. března 2011 ve 14:45 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice...
více...

Zemřela paní Alena Veberová - 2. února 2011

Datum: 03.02.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, sestra, švagrová, teta a tchyně   paní Alena Veberová   Zemřela náhle dne 2. února 2011 ve věku nedožitých 80 let. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 9. února 2011 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřela paní Marie Chudáčková - 12. ledna 2011

Datum: 14.01.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, teta a tchyně paní Marie Chudáčková Zemřela dne 12. ledna 2011 ve věku nedožitých 93 let. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 19. ledna 2011 ve 14:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté ji...
více...

Zemřel pan Jaroslav Junk - 5. prosince 2010

Datum: 07.12.2010


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   pan J A R O S L A V   J U N K   Zemřel náhle dne 5. prosince 2010 ve věku 68 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 10. prosince 2010 ve 14:00 hodin v chrámu...
více...

Počet zobrazení: 39680

Doporučujeme