přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele Obec Telnice - Morava Facebook

Hlášení rozhlasu:

Oříšek jede - Pojízdná prodejna s oříšky, sušeným ovocem a cukrovinkami nabízí své zboží každý čtvrtek v době od 10:30 hod. do 10:45 hod na parkovišti U Laštůvků. Podrobnější informace o firmě a nabízeném sortimentu naleznete na webových stránkách https://www.orisek-jede.cz/nebo na facebooku Oříšek Jede.     Řeznictví a uzenářství D – MASO Blažovice - Řeznictví a uzenářství D – MASO Blažovice bude prodávat v Telnici každý čtvrtek v 10.30 hod. na obvyklém prodejním místě čerstvé kuřecí, vepřové a hovězí maso, tradiční uzeniny, uzená masa a speciality.     Pojízdná prodejna JATKA Borkovany - Pojízdná prodejna JATKA Borkovany bude prodávat každou středu od 8.30 do 9.15 hodin na parkovišti U Laštůvků čerstvé vepřové, hovězí a kuřecí maso včetně výborných uzenin. Nový ceník vybraného zboží je následující: vepřová kotleta s kostí 129 Kč, v. kotleta bez kosti 149 Kč, v. krkovice s kostí 129 Kč, v. krkovice bez kosti 149 Kč, v. plec 129 Kč, v. kýta 139 Kč, v. bok s kostí 109 Kč, v. bok bez kosti 119 Kč.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > ...archiv novinek... > Záznam z veřejného projednání návrhu změny č.3 územního plánu >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

zapomenuté heslo

Anketa

Z této IP již bylo hlasováno!
Jak jste spokojeni s výsledky komunálních voleb?
Jsem spokojen/a
27%
Ujde to
24%
Nejsem spokojený/á, představoval/a jsem si jiný výsledek
27%
Je mi to úplně jedno
22%
Celkem hlasů: 1134

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Záznam z veřejného projednání návrhu změny č.3 územního plánu

 

Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče

 

 
ZÁZNAM
z veřejného projednání návrhu změny č.3 územního plánu obce Telnice
konaného dne 20.1.2011 v zasedací místnosti OÚ v Telnici
 
Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) jako orgán obce příslušný dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznámil dne 1.12.2010 v souladu s §52 odst.1 stavebního zákona projednání návrhu změny č.3 územního plánu obce Telnice (dále jen návrh) a v souladu s ustanovením § 22 odst.1 stavebního zákona nařídil veřejné projednání návrhu na den 20.1.2011 v zasedací místnosti OÚ v Telnici v 17 hodin. Pořizovatel zajistil v souladu s § 22 odst.4 stavebního zákona prostřednictvím Ing. arch. Zdeňka Tomana výklad územně plánovací dokumentace.
 
Při veřejném projednání byli přítomní upozorněny, že
1.    stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Námitky musí splňovat požadavky stanovené § 52 odst.3 stavebního zákona, tj.odůvodnění námitky, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou;
2.    stanoviska, námitky a připomínky podané písemně před veřejným projednáním budou uvedeny v záznamu s odkazem na jejich znění, které se k záznamu připojí.
 
 
I.         Průběh veřejného projednání:
 
1)      Pan místostarosta Ing.Jiří Dudák zahájil veřejné projednání návrhu změny č.3 územního plánu obce Telnice.
2)      Zástupce pořizovatele Ing. Arch. Zora Zelená citovala a upozornila na § 22 odst.3 a    § 52 odstav.2,3 stavebního zákona.
3)      Projektant Ing. arch. Zdeněk Toman provedl podrobný výklad nad územně plánovací dokumentací a zdůvodnil souběžné pořizování změny č.3 územního plánu obce Telnice a nového územního plánu Telnice.
4)      Zástupce pořizovatele vyzval přítomné k dotazům k návrhu změny č.3 územního plánu obce Telnice. Byly vzneseny následující dotazy či připomínky, které byly zodpovězeny projektanty a zástupcem obce a pořizovatele.
 
Ing. arch. Jaroslav Kozel (zástupce AR projekt s.r.o. – zpracovatel nového ÚP Telnice) hovořil o nesouladu územně plánovací dokumentace návrhu změny č.3 územního plánu obce Telnice a návrhu nového ÚP Telnice, a to zařazení pozemku  p.č. 1080/44 do ploch bydlení, neboť dle zpracovaného návrhu ÚP Telnice je na tomto pozemku umístěna plocha dopravní infrastruktury.
 
P.Štauder nesouhlasil se zařazením jeho pozemku do ploch dopravní infrastruktury, neboť má na svém pozemku p.č.1080/44 na základě povolení stavebního úřadu již realizované přípojky a založení plotu pro budoucí stavbu rodinného domu.
 
P.Doležal konstatoval, že i když v platném ÚPO Telnice je na tomto pozemku plocha dopravy, bylo dohodnuto, že se tato část obslužné komunikace zruší.
Místostarosta Ing. Jiří Dudák konstatoval, že zastupitelstvo obce musí na základě podkladů od projektanta ÚP Telnice daný problém posoudit a rozhodnout, jak jej řešit.
 
Na závěr veřejného projednání na základě opakovaného nového posouzení grafických částí územně plánovací dokumentace stávajícího ÚPO Telnice, návrhu změny č. 3 ÚPO Telnice a návrhu nového ÚP Telnice, který je zpracováván nad mapovým podkladem nové katastrální mapy, se došlo k závěru, že předpoklad nesouladu  územně plánovací dokumentace návrhu změny č.3 územního plánu obce Telnice a návrhu nového ÚP Telnice byl mylný. K nedorozumění došlo vlivem jiných mapových podkladů, kde v návrhu nového ÚP Telnice je zakreslen nový objekt, který v návrhu změny ještě zakreslen nebyl.
 
Zástupce pořizovatele, obce a projektanti došli k závěru, že je možné změnu č. 3 ÚPO Telnice odsouhlasit a vydat v tom rozsahu, v jakém byla předložena.
 
 
II.      Seznam stanovisek, námitek a připomínek podaných před veřejným projednáním
 
1)   Seznam stanovisek dotčených orgánů, KrÚ JMK, obcí a ostatních organizací a správců sítí – viz složky návrhu změny č.3 ÚPO Telnice, řízení změny č.3 ÚPO Telnice.
2)   Před veřejným projednáním nebyly na MěÚ Šlapanice, OV, OÚPPP podány žádné námitky ani připomínky.
 
 
III.        Seznam stanovisek, námitek a připomínek uplatněných v průběhu veřejného projednání
 
V průběhu veřejného projednání nebyly písemně uplatněny žádné námitky ani připomínky.
 
 
IV.        Závažné důvody dotčeného orgánu pro prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska
 
Prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska nebylo žádným dotčeným orgánem požadováno.
 
 
Datum a místo provedení záznamu: dne 21.1.2011, Brno
Záznam provedla Ing.arch. Zora Zelená, referentka OV, OÚPPP

 

 

Počet zobrazení: 2341

Doporučujeme