přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele Obec Telnice - Morava Facebook

Hlášení rozhlasu:

Nalezeny vodítka pro psy - Na hřišti u rybníka byly nalezeny 2 vodítka pro psy. Případní majitelé si je mohou vyzvednout na OÚ.     Honební společenstvo Telnice oznamuje - Honební společenstvo Telnice oznamuje svým členům, že v pondělí 27.3.2023 se od 19 hodin bude konat valná hromada v myslivně U rybníka č.p. 172. Program a pozvánka jsou vyvěšeny na nástěnce Obecního úřadu.      Mediclinic oznamuje - V úterý 21. a 28. března 2023 bude v ordinaci v Telnici přítomna pouze sestra, zástup Poliklinika Kounicova tel. 544 528 101. Děkujeme za pochopení.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Obecní úřad > Místní poplatky > Poplatek za domovní odpad >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Poplatek za domovní odpad

Poplatek za popelnice

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Telnice č. 02/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatník

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně

 

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Ohlašovací povinnost je podrobně řešena v čl. 4 OZV č. 02/2021.


Sazba poplatku pro poplatníka činí 500,- Kč.

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku – dle čl. 6 odst. 1 této vyhlášky.
 2.    Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 3.    Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

 

Způsoby placení poplatku

 • v hotovosti na pokladně OÚ,
 • platební kartou na pokladně OÚ,
 • přes účet

číslo účtu: 5821641/0100,
variabilní symbol: číslo popisné,
zpráva pro příjemce: druh poplatku, částky a jména, za které je poplatek odváděn

Osvobození dle čl. 7 výše uvedené vyhlášky

 1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
 1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
 5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která

 1. je narozená v příslušném kalendářním roce, ve kterém ji vzniká poplatková povinnost,
 2. je fyzickou osobou dle čl. 2 odst. 1 písmeno a) vyhlášky, která se prokazatelně zdržuje mimo území České republiky po celý příslušný kalendářní rok.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.


Plné znění platné vyhlášky:

OZV č. 02/2021

Tiskopisy

Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro poplatníky z pohledu přihlášení v obci

Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro poplatníky z pohledu přihlášení v obci.pdf

Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro vlastníky či spoluvlastníky nemovité věci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba

hOhlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro vlastníky či spoluvlastníky nemovité věci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba.pdf

 

Počet zobrazení: 4435

Doporučujeme