přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele

Hlášení rozhlasu:

Nalezeny cyklistické rukavice - Na Masarykově náměstí byly v pondělí 23. července 2018 nalezeny cyklistické rukavice. Případný majitel si je může vyzvednout v úřední dny na OÚ v Telnici. Tel. č. 544 224 410.     Zubní ordinace Pirnera - Zubní ordinace Dr. Jiřího Pirnera v Újezdě u Brna oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené bude v době od 16. do 27. července uzavřena. Zastupovat bude Dr. Kučerová v Otnicích.     Řeznictví a uzenářství D – MASO Blažovice - Řeznictví a uzenářství D – MASO Blažovice bude prodávat v Telnici každý čtvrtek v 10.15 hod. na obvyklém prodejním místě čerstvé kuřecí, vepřové a hovězí maso, tradiční uzeniny, uzená masa a speciality.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Ostatní > Povinné informace > Povinně zveřejňované informace >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

registrace
zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název 
Obec Telnice
 

2. Důvod a způsob založení 
Obec Telnice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu). 
 

3. Organizační struktura 

Obecní úřad Telnice (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarostové a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.

Popis organizační struktury povinného subjektu.
•  Starosta: František Kroutil starosta@telnice.cz 
•  Místostarosta: ing. Jiří Dudák mistostarosta@telnice.cz
•  Místostarostka: Pavla Chovancová mistostarostka@telnice.cz
•  Účetní: Lenka Nečasová ucetni@telnice.cz
•  Úřednice: Marcela Drápalová urednice@telnice.cz  

 

4. Kontaktní spojení

 

5. Případné platby můžete poukázat 
Komerční banka, a.s.
5821641/0100

 

6.  
00282677
 

7. DIČ 
CZ00282677

 

8. Rozpočet  
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

více zde a zde

 

9. Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
  • Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena.

Žádost o informaci lze učinit:

ústně:

  1. osobně v úřední dny Obecního úřadu Telnice na adrese: Růžová 243, 664 59
  2. telefonicky v úřední dny (spojovatelka: 544 224 410)

písemně:

  1. poštou na adresu obecního úřadu
  2. elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny (podatelna@telnice.cz)
  3. přímo na podatelně obecního úřadu na adrese Růžová 243, 664 59 Telnice v úřední dny pondělí, středa, čtvrtek 8:00–18:00
  4.  prostřednictvím datové schránky: aqkaq33

 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze na adrese: Obecní úřad Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice (osobní podání v úřední dny) nebo prostřednictvím elektronické podatelny či datovou schránkou.

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí OÚ Telnice se podávají dle ustanovení zákona, podle kterého bylo rozhodnuto. Každé opatření, pokud je proti němu přípustný opravný prostředek, musí obsahovat poučení o opravném prostředku.
 

12. Formuláře
Možné získat na Obecním úřadě v Telnici, viz Kontaktní spojení
 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) 
 

14. Předpisy

(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

15. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací aktuální

Sazebník úhrad pro rok 2018

16. Licenční smlouvy
V současné době nejsou pro Obec Telnice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva a poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999Sb.
zde

18. Seznam organizací
Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno-venkov, p. o.

 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů 

Obec Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice, tel. +420 544 224 410, fax: +420 544 224 787, e-mail: obec@telnice.cz, web: www.telnice.cz, IČ: 00282677, DIČ: CZ00282677, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

• přímo od subjektů údajů
• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, telefonní, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
• popisné údaje (např. bankovní spojení)
• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů

V. Kategorie subjektů údajů

• občan ČR
• zaměstnanec obce
• dopravce
• dodavatel
• odběratel
• jiná osoba (např. návštěvník obecního úřadu)

VI. Kategorie příjemců osobních údajů 

• kontrolní orgány
• finanční ústavy
• veřejné ústavy
• zpracovatel
• státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
• dodavatelé služeb v rámci zájezdů, školení apod. (např. ubytovací služby, přepravce, školící instituce)

VII. Účel zpracování osobních údajů 

• účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
• jednání o smluvním vztahu
• plnění smlouvy
• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
• archivnictví vedené na základě zákona
• výběrová řízení na volná pracovní místa
• plnění zákonných povinností ze strany správce
• ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno na úřadě správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech, jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

XI. Práva subjektů údajů

1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

• účelu zpracování,
• kategorii dotčených osobních údajů,
• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů.

2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

• Požádat správce o vysvětlení.
• Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
• Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
• Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy na Úřad na ochranu osobních údajů.
• Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
• Správce poskytuje tyto informace poprvé bezplatně. Pokud se žádosti o poskytnutí informace budou opakovat má správce právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je tímto veřejně přístupné na internetových stránkách správce osobních údajů - www.telnice.cz

 

 

Počet zobrazení: 5827

Doporučujeme